Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Prezentowany Komentarz w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką Prawa budowlanego. Kolejne, 10. wydanie Komentarza do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) pod redakcją prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając jednocześnie najnowszy stan prawny. Przedmiotowa ustawa normuje zagadnienia dotyczące projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Publikacja omawia najnowsze zmiany legislacyjne, wprowadzone od momentu publikacji poprzedniego wydania, wynikające m.in. z:

ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), która ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, m.in.
wprowadza podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny,
ustala nowe zasady sporządzania projektu budowlanego, związane z zatwierdzaniem decyzji o pozwoleniu, przedkładaniem projektu technicznego czy liczbą egzemplarzy projektu składanego z wnioskiem o pozwolenie na budowę,
zmienia zasady uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych,
tworzy nowe katalogi obiektów i robót budowlanych wymagających i niewymagających zgłoszenia oraz pozwolenia na budowę,
precyzuje przepisy dot. zakończenia budowy,
wprowadza obowiązek dołączenia ekspertyzy rzeczoznawcy przy zmianie sposobu użytkowania budowli,
dodaje regulacje związane z przeprowadzaniem uproszczonego postępowania legalizacyjnego w stosunku do samowoli budowlanych powstałych ponad 20 lat temu;
wprowadza zmiany dot. nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, określając procedurę postępowania i kontroli organów nadzoru oraz wysokość nakładanych kar; ustawa wchodzi w życie 19.9.2020 r.;
ustawy z 16.4.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782), która m.in. wprowadza do ustawy definicje pojęć „mapa do celów projektowych", „geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza obiektów budowlanych"; jednoznacznie określa obowiązki inwestora i kierownika budowy w kontekście zapewniania geodezyjnej obsługi inwestycji; wprowadza nowy przepis wskazujący, że mapy do celów projektowych, wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone tzw. klauzulą urzędową albo oświadczeniem wykonawcy; wchodzi w życie 31.7.2020 r.;
ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), która w Prawie budowlanym wprowadza zmianę o charakterze porządkującym, poprzez usunięcie zbędnego przepisu; wchodzi w życie 24.6.2020 r.;
ustawy z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), która m.in. wprowadza definicję przenośnego wolnostojącego masztu antenowego w celu wyeliminowania ewentualnych błędnych interpretacji przy budowlanej procedurze administracyjnej, a także umożliwia pośrednictwo środków komunikacji elektronicznej przy np. przedkładaniu projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie pozwolenia na budowę; wchodzi w życie 18.4.2020 r.
Komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych i sędziów, jak również dla pracowników organów administracji publicznej (administracji architektoniczno-budowlanej) – zarówno rządowej (urząd wojewódzki), jak i samorządowej (starostwo, miasto na prawach powiatu, okręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa) – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów, w tym studentów kierunków technicznych.