Prawo budowlane 2020 – proces inwestycyjny po zmianach
Bestseller

Prawo budowlane 2020 – proces inwestycyjny po zmianach

Nowelizacja prawa budowlanego 2020 - analiza zmian i ich wpływ na proces inwestycyjny z uwzględnieniem regulacji COVID-19. Opracowanie prezentuje zmiany w ustawie z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane dokonane nowelizacją z 13.2.2020 r., które koncentrują się na zadaniach i obowiązkach urzędników zajmujących się procesem inwestycyjnym – zarówno w zakresie zadań inwestorskich, jak i administracyjnych. Publikacja tej nowelizacji nastąpiła 18 marca 2020 r. co oznacza, że wejdzie w życie 19 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 471). Zaproponowane rozwiązania dość znacząco porządkują oraz modyfikują obowiązujące zasady przygotowania i realizacji inwestycji. Nowe zasady mogą w najbliższym czasie dostarczyć urzędnikom wielu trudności proceduralnych oraz interpretacyjnych dopóki orzecznictwo nie wskaże właściwych kierunków działania. Publikacja zawiera:
Wzory dokumentów w tym: oświadczeń, obwieszczeń, postanowień i decyzji.
Zestaw praktycznych rozwiązań i przykładów.
Tabelaryczne zestawienia różnic i zmian w prawie oraz ich porównanie.
Eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i niejasności, poparte wieloletnim doświadczeniem autorów w zakresie inwestycji budowlanych.
Dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień.
Wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.
Uwzględnienie najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa.
Każdy kto sięgnie po opracowanie, otrzyma informacje o nowych rozwiązaniach w tak aby mógł szybko poznać znaczenie i konsekwencje wprowadzonych zmian.
Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in. o:
ochronie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie,
zmianie definicji obszaru oddziaływania obiektu,
nowych wymaganiach co do projektu budowlanego,
zmianie w zakresie rodzajów inwestycji poddanych mechanizmowi zgody organu,
ułatwieniach w przenoszeniu pozwolenia na budowę,
postępowaniu legalizacyjnym.
Niezwykle oczekiwana zmiana, zwłaszcza przez uczestników procesu inwestycyjnego czyli inwestorów, inżynierów budownictwa, architektów, dotyczy form zgód administracyjnych poprzedzających inwestycję - pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń. W art. 29 i 30 PrBud, po wejściu w życie nowelizacji, znajdą się zamknięte katalogi inwestycji, pogrupowane według wymaganej formy uproszczonej zgody budowlanej lub jej braku. Reszta inwestycji, których nie wyszczególniono w tej części PrBud wymagać będzie pozwolenia na budowę. Tak skonstruowane wykazy pozwolą na szybkie przyporządkowanie planowanej inwestycji i uzyskanie informacji czy wymagać ona będzie pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia (i to jakiego rodzaju). Kolejną istotną zmianą jest nowa dodatkowa procedura legalizacyjna odnosząca się do starych samowoli budowlanych, określana jako tzw. uproszczone postępowanie legalizacyjne. Uproszczone postępowanie legalizacyjne będzie mogło zostać wszczęte w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, a organ nadzoru budowlanego nie wszczął postępowania wobec inwestora czy użytkownika realizowanego lub użytkowanego w warunkach samowoli obiektu.
W książce znalazł się także opis zmian wprowadzonych regulacjami związanymi z COVID-19. Zgodnie z nimi ( np. art.12 ust.1 koronawirusU) do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania - nie stosuje się przepisów PrBud. Oznacza to, że wyłączenie formalności w przypadku inwestycji pozostających w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 jest de facto całkowite. Można więc dokonywać działań inwestycyjnych z pominięciem wymogów planistycznych, prawnobudowlanych czy z zakresu ochrony zabytków.
Regulacje związane z COVID-19 obejmują dość szerokie spektrum zagadnień, istotnych z punktu widzenia inwestycji budowlanych. Z jednej strony dotyczą kwestii ściśle związanych z inwestycjami, mającymi służyć przeciwdziałaniu epidemii (rewolucyjne i spektakularne odformalizowanie procedur z tym związanych, niemalże brak wymogów formalnoprawnych). Z drugiej strony są też zmiany dotyczące wszystkich inwestycji i to odnoszące się do bardzo ważnych spraw, jak np. bieg terminów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych czy zmiany dotyczące pozwoleń na użytkowanie. Na szczególną uwagę zasługują zestawiania ujęte w tabelach, dotyczą one m.in.:
Tabela 1. Formy zgód budowlanych, wymagany zakresu projektu oraz wykaz niezbędnych czynności.
Tabela 2. Porównanie zakresów przedmiotowych wniosków o udzielenie zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Tabela 3. Porównanie zakresów przedmiotowych poszczególnych części projektu budowlanego.
Tabela 4. Porównanie kompetencji projektanta, projektantów branżowych oraz projektanta sprawdzającego.
Tabela 5. Wykaz aktów prawa miejscowego
Tabela 6. Rodzaje publicznie dostępnych rejestrów zgód budowlanych.
Tabela 7. Schemat postępowania o pozwolenie na budowę
Tabela 8. Porównanie zakresów zmian istotnych i nieistotnych projektu budowlanego
W publikacji Czytelnik znajdzie także autorskie wzory dokumentów m.in.:

wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania,
wzór postanowienie kierujące sprawę do mediacji,
wzór postanowienie o wysokości kosztów mediacji,
wzór pozwolenie na budowę,
zawiadomienie o wszczęciu postępowania.