Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Jan Olszewski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588881
Rok wydania: 2019

Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

W wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sporów, a także znacznie zmienionym prawem upadłościowym oraz prawem restrukturyzacyjnym.
Podręcznik wyd. Beck adresowany do studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a także do osób, które pragną poznać ważniejsze instytucje prawa gospodarczego.
Charakterystyczną cechą skryptu jest specyficzny dobór aktów i ich prezentacja. Przede wszystkim skrypt ten omawia jedynie najważniejsze akty prawne odnoszące się do aspektów gospodarczych, pomija zaś kwestie drugorzędne. Ponadto niewiele jest tu rozważań teoretycznych, znacznie więcej miejsca poświęconego jest prezentacji tekstu regulacji. Dobór zagadnień wybranych do analizy charakteryzuje ich duże znaczenie praktyczne, które są również przydatne w pracy przedsiębiorcy i urzędnika.
Wiele też uwagi poświęcono materii o skomplikowanym charakterze, mogącej powodować trudności interpretacyjne. Znaczącą zaletą skryptu z prawa gospodarczego jest, że tekst opracowania został poddany specjalnej korekcie językowej. Liczne instytucje opisywane są językiem zbliżonym do języka potocznego. Jeśli już użyto pojęć typowo doktrynalnych, to usytuowane są one w takim kontekście, który umożliwia ich pełne zrozumienie, także przez osoby bez przygotowania prawniczego. Pomocne przy lekturze, a potem przy wdrażaniu określonych przepisów w praktyce jest pogrupowanie norm w bloki tematyczne lub też ukazanie swoistych etapów działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Użyteczne przy przygotowaniu się do egzaminu mogą okazać się liczne tabele porównawcze lub schematy procedur. Zamieszczenie tabel ma także służyć ułatwieniu zapamiętania charakterystycznych elementów odróżniających poszczególne instytucje. Natomiast ukazanie podobieństw w tabelach umożliwia łatwiejszą klasyfikację i znalezienie określonych rozwiązań prawnych na drodze analogii. Literatura poprzedzająca poszczególne części skryptu ma zaś pomóc w szybkim znalezieniu materiałów na określony temat.