Prawo konsumenckie Komentarz 2019 Tom VII

Prawo konsumenckie Komentarz 2019 Tom VII

349 zł 307.39 zł

Konrad Osajda


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381580380
Rok wydania: 2019

Prawo konsumenckie

Tom 7 komentarza do prawa konsumenckiego zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu:

KC (art. 221, art. 3831–3854 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami;
ustawa o prawach konsumenta (art. 1–55, Załączniki 1–2 PrKonsU): obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem lub na odległość, prawo odstąpienia od umowy, umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość;
ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 23a–23d, art. 99a–99f OchrKonkurU): zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów, postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 1–17, art. 21 NieuczPraktRynkU): nieuczciwe praktyki rynkowe i odpowiedzialność cywilna powstająca w związku z ich stosowaniem;
ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług (art. 1–27 InfCenTiUU);
ustawa o kredycie konsumenckim (art. 1–68, Załączniki 1–4 KredytKonsU): obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt, umowa o kredyt, spłata kredytu przed terminem, odstąpienie od umowy przez konsumenta, działalność instytucji pożyczkowych, wpis do rejestru pośredników kredytowych;
ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 1–46 KredytHipU): obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, świadczenie usług doradczych, umowa o kredyt hipoteczny, spłata kredytu hipotecznego przed terminem, odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny przez konsumenta;
ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym (art. 1–38 OdwrKredytHipU): zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron umowy odwróconego kredytu hipotecznego, rozliczenie odwróconego kredytu hipotecznego;
ustawa o timesharingu (art. 1–50, Załączniki 1–5 TimeshareU): obowiązki informacyjne przedsiębiorcy, zawarcie umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży oraz umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, odstąpienie od umowy przez konsumenta, odpowiedzialność przedsiębiorcy za wadliwość przedmiotu świadczenia;
ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 39–54 ImprTurU): obowiązki informacyjne wobec podróżnych oraz umowa o udział w imprezie turystycznej, realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej, odpowiedzialność za tzw. „zmarnowany urlop";
rozporządzenie o prawach pasażerów lotniczych (art. 1–19 rozporządzenie Nr 261/2004): odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie i opóźnienie lotu, prawo do odszkodowania, prawo do zwrotu należności;
prawo prywatne międzynarodowe (art. 30 PrPrywM): prawo właściwe w kontekście ochrony konsumenta;
rozporządzenie Rzym I (art. 5–7 Rzym I): prawo właściwe dla umowy przewozu, umów konsumenckich, umowy ubezpieczenia;
rozporządzenie Bruksela I bis (art. 17–19 Bruksela I bis): jurysdykcja w sprawach dotyczących umów konsumenckich.
W publikacji zostały uwzględnione zmiany wynikające z ustawy z 21.2.2019 r. – wprowadzającej zmiany wynikające z RODO, który m.in. w:

ustawie o prawach konsumenta, wprowadzając art. 4a obciąża obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia, w równym stopniu wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa;
ustawie o kredycie konsumenckim, zmieniając brzmienie art. 10 w przypadku odmowy udzielenia kredytu banki są obowiązane przekazać w formie pisemnej wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego, które obejmuje informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego.