Prawo medyczne oraz inne akty prawne

Prawo medyczne oraz inne akty prawne

Książka z prawa medycznego stanowi dobre uzupełnienie podręczników do prawa medycznego, poprzez zapoznanie się z materiałem źródłowym. Może być zatem pomocny w uczeniu się prawa medycznego, zwłaszcza na potrzeby Lekarskiego Egzamin Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz podczas odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Zamieszczone przepisy będą również przydatne dla pracowników medycznych prowadzących praktykę zawodową, jak i wykonujących swój zawód w ramach stosunku pracy.
Ułatwieniem w tym zakresie niech będzie niniejszy zbiór przepisów prawnych mieszczących się w ramach tzw. Prawa medycznego. Naturalnie, dziedzina ta jest bardzo szeroka, obejmująca zarówno przepisy korporacyjne, tj. poświęcone głównie zasadom wykonywania poszczególnych zawodów medycznych, jak i szereg unormowań szczegółowych, które wpadkowo dotyczą przedstawicieli tych profesji. Ukazanie całej tej regulacji wymagałoby bardzo obszernego opracowania. Biorąc zaś pod uwagę ograniczone jego ramy, dokonano wyboru unormowań mających największe znaczenie praktyczne. Zamieszczone akty prawne, lub ich fragmenty, zostały dobrane z uwzględnieniem programu nauczania na wyższych studiach medycznych, są skorelowane z wymogami określonymi w ramowym programie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, a także z programami szkoleń, realizowanych podczas specjalizacji.
Książka z prawa medycznego zawiera:
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg,
Ustawę o działalności leczniczej - wyciąg,
Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego,
Ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
Ustawę o izbach lekarskich,
Ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej,
Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,
Ustawę o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
Ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych - wyciąg,
Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,
Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Prawo o ruchu drogowym - wyciąg,
Kodeks postępowania karnego - wyciąg,
Kodeks postępowania cywilnego - wyciąg,
Kodeks cywilny - wyciąg,
Kodeks karny - wyciąg,
Kodeks pracy - wyciąg,
Kodeks etyki lekarskiej,
Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Seria Teksty Ustaw Becka zawiera:

Aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Wyróżnienie najnowszych zmian
Wybór aktów prawnych
Indeks rzeczowy.
Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.7.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1590; Dz.U. z 2020 r. poz. 322, poz. 945), 1.1.2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2020), 1.3.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), 29.5.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2331), 6.9.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).