Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer


Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Isbn: 9788381246828
Rok wydania: 2018

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zagospodarowanie wspólnot gruntowych Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów
Stan prawny na 11 kwietnia 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:


KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (WYCIĄG):

19 stycznia 2018 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155)
1 stycznia 2019 r. – ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (druk sejmowy nr 1582; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI:

9 sierpnia 2017 r., 23 sierpnia 2017 r., 1 września 2017 r., 1 stycznia 2018 r., 1 stycznia 2019 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1509)
20 grudnia 2017 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 39/15 o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 2375)
1 stycznia 2018 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260)
1 stycznia 2018 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 ze zm.)
15 stycznia 2018 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121)
17 stycznia 2018 r. - ustawa z 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 50)
30 kwietnia 2018 r. – ustawa z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650)
USTAWA O SCALANIU I WYMIANIE GRUNTÓW:

1 stycznia 2018 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 ze zm.)
USTAWA O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA:

1 stycznia 2018 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 ze zm.)
11 stycznia 2018 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 91)
USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO:

28 listopada 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. poz. 2196)
5 grudnia 2017 r. - ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. poz. 2233)
USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:

1 stycznia 2018 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 ze zm.)
USTAWA - PRAWO budowlane:

4 stycznia 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 12)
21 lutego 2018 r. - ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317)
30 kwietnia 2018 r. – ustawa z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650)
14 lutego 2019 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., K 39/15 (Dz.U. poz. 352)
USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE:

27 stycznia 2018 r. - ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 106 ze zm.)
14 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 431)
USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO:

1 stycznia 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. poz. 374)
po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2192; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
USTAWA O NABYWANIU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW:

7 grudnia 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278)