Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Komentarz Regulacje Covid19

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Komentarz Regulacje Covid19

Piotr Zimmerman


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381987158
Rok wydania: 2020

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Komentarz Regulacje Covid19

Komentarz jako pierwszy na rynku szczegółowo omawia ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Druk sejmowy Nr 300), będącą odpowiedzią ustawodawcy na skutki gospodarcze epidemii Covid-19. Przedmiotowa ustawa jest elementem realizacji rządowego programu mającego na celu umożliwienie wsparcia ze środków publicznych procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach zmagających się z problemami finansowymi. Przyspieszone prace legislacyjne nad ustawą były wynikiem aktualnego kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią i związanego z nim wzrostu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Nowe regulacje pomogą w minimalizowaniu ujemnych skutków gospodarczych pandemii poprzez:
usprawnienie i przyspieszenie procesu restrukturyzacji upadających przedsiębiorstw lub odroczenie/rozłożenie rat zobowiązań publicznoprawnych.
Pozwoli to na przywrócenie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej rentowności, ułatwi przynajmniej częściowe utrzymanie stanowisk pracy oraz umożliwi ponowne osiągnięcie pozycji konkurencyjnej na rynku.
Komentowana ustawa:
określa warunki udzielania pomocy publicznej, tj. szereg wymogów, które musi spełniać przedsiębiorca, aby mógł ubiegać się o udzielenie pomocy, istotnym warunkiem jest podjęcie przez przedsiębiorcę działań naprawczych, które mają na celu zrestrukturyzowanie firmy, przywrócenie jej rentowności i tym samym umożliwienie ponownego osiągnięcia pozycji konkurencyjnej;
przewiduje trzy formy wsparcia finansowego i procedury, w jakich te formy są realizowane, tj.:
pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa – udzielana na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu umożliwienia mu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności gospodarczej, przyjmująca formę zwrotnej, oprocentowanej pożyczki, której wysokość jest ograniczona do kwoty niezbędnej do utrzymania podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w okresie, na który pomoc została udzielona;
tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – udzielane na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia temu przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych, przyjmujące formę pożyczki a wysokość wsparcia jest ograniczona do kwoty niezbędnej do kontynuowania działalności w okresie, na który to wsparcie zostało udzielone;
pomoc na restrukturyzację – stanowiąca uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, mogąca przybierać wieloraką postać: pożyczki, objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację; konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie, na udziały lub akcje przedsiębiorcy.
wskazuje źródła finansowania – środki budżetu państwa oraz podmiot odpowiedzialny za realizację pomocy publicznej, przyjmujący składane wnioski – minister właściwy do spraw gospodarki.