Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 Komentarz praktyczny z przykładami i orzecznictwem

Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 Komentarz praktyczny z przykładami i orzecznictwem

Katarzyna Piwowarska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381986915
Rok wydania: 2020

Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 Komentarz praktyczny z przykładami i orzecznictwem

Metodyka jest praktycznym komentarzem wskazującym jak należy stosować istniejące przepisy z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem rozwiązań szczegółowych Covid-19 dotyczących m.in.: pracy zdalnej, zawieszenia obowiązku badań okresowych pracowników; przestoju ekonomicznego; obniżonego wymiaru czasu pracy; porozumienia o stosowaniu innego rozkładu czasu pracy i mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

Publikacja ta to wiarygodne źródło informacji, jak w sposób praktyczny – z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań – w sytuacjach kryzysowych stosować przepisy prawa pracy dotyczące: organizacji pracy i BHP, czasu pracy z uwzględnieniem przestojów i różnych rozkładów czasu pracy, zmiany warunków pracy i płacy, a także ochrony danych osobowych w środowisku pracy.

Publikacja omawia:
Regulacje prawne Covid-19 w zakresie prawa pracy: zalecenia co do kwarantanny, izolacji, odosobnienia, konstytucyjne i ustawowe uprawnienia organów i instytucji państwowych w związku z epidemią oraz sankcje karno-administracyjne za nieprzestrzeganie nowych przepisów.
Prawa i obowiązki pracowników w związku z Covid-19: kwestie związane z pracą zdalną a telepracą; zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy a uprawnienia pracownicze; zachorowania na Covid-19 jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę; przestój w zakładzie pracy i wynagrodzenia przestojowe; badania lekarskie: wstępne i okresowe/kontrolne oraz dodatkowe w związku z epidemią; dodatkowe zasiłki opiekuńcze; podróże służbowe i delegacje a polecenie pracy; urlopy wypoczynkowe i bezpłatne; zmniejszony wymiar składek na ubezpieczenia społeczne; zwolnienia lekarskie a okres kwarantanny.
Statusu prawny osób samozatrudnionych w związku z Covid-19: prawa i obowiązki pracodawców w związku z epidemią, sytuacja prawna samozatrudnionych w tzw. tarczy antykryzysowej: uprawnienia do zasiłków w wysokości 80% wartości minimalnego wynagrodzenia; objęcie przez państwo ochroną wynagrodzeń dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm; świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zatrudnionych na umowach zlecenie i agencyjnych, zwolnienia ZUS dla mikroprzedsiębiorców.
Nowe uprawnienia i obowiązki pracodawcy w związku z Covid-19: praca zdalna, zawieszenie obowiązku badań kontrolnych i okresowych pracowników; w zakładach aktywności zawodowej; zatrudnianie młodocianych; świadczenia na ochronę miejsc pracy; warunki przestoju ekonomicznego; warunki obniżonego wymiaru czasu pracy; porozumienie o stosowaniu innego rozkładu czasu pracy i mniej korzystnych warunków zatrudnienia; świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zatrudnionych na umowach zlecenie i agencyjnych; zwolnienie ZUS dla mikroprzedsiębiorców; nowe terminy wejścia obowiązków związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), urlopy wypoczynkowe - w tym zaległe.
Autorka w obszerny sposób wyjaśnia również wprowadzone w związku z wybuchem pandemii najnowsze unormowania, m.in.:

ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) ‒ w której uregulowano szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, mechanizmy pomocowe dla firm w dobie kryzysu oraz przepisy dotyczące ochrony konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) – nowelizacja wprowadza zmiany w kilku ustawach z zakresu ochrony zdrowia, przewiduje m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec NFZ czy rozszerzenie uprawnień farmaceuty do wystawiana refundowanych recept farmaceutycznych. Ponadto stwarza możliwość udzielania wideokonsultacji przez lekarzy oraz zaostrza sankcje karno-administracyjne za niestosowanie się do wprowadzonych regulacji;
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433 ze zm., obowiązujące od 13.3.2020 r. do 19.3.2020 r.) – które dotyczy wprowadzenia na terytorium państwa polskiego stanu zagrożenia epidemicznego w tym wprowadzenia wszelkich niezbędnych obostrzeń, tj. przywrócenia granic i kontroli granicznych, wstrzymania międzynarodowych połączeń lotniczo-pasażerskich czy zamknięcia punktów gastronomicznych;
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) – które dotyczy wprowadzenia na terytorium Polski stanu epidemii, tj. zwiększenia sankcji karno-administracyjnej za nieprzestrzeganie obostrzeń, zawieszenia zajęć w szkołach i na uczelni, wprowadzenia nowych uprawnień dla Ministra Zdrowia;
ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2020 r. poz. 569) – rozszerzającej kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, by mógł sprawnej wspierać przedsiębiorców w związku z pandemią. Ustawa zakłada również maksymalny limit wydatków budżetu państwa w latach 2020 – 2029, a ponadto regulacja usuwa niektóre ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów.