Prawo pracy Florek
Bestseller

Prawo pracy Florek

59 zł 53.02 zł

Ludwik Florek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381589086
Rok wydania: 2019

Prawo pracy Florek

W podręczniku z prawa pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:

przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy,
powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy,
praw i obowiązków pracowników,
odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy,
zbiorowego prawa pracy,
pracowniczego ubezpieczenia społecznego.

Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Uzupełnieniem są pracownicze ubezpieczenia społeczne, pozostające w różnorodnych związkach z prawem pracy. Wskazuje on również na dyrektywy Unii Europejskiej, z których wywodzą się liczne przepisy polskiego prawa pracy. Uwzględnia on wszystkie dotychczasowe zmiany prawa pracy, a także najnowsze orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze. Przede wszystkim ukazuje on jednak trwałe instytucje i pojęcia prawa pracy, na których w ostatnich dwudziestu ośmiu latach, a także i wcześniej, opiera się polskie prawo pracy. Należy zwrócić uwagę, że podział materiału objętego wykładem prawa pracy nie daje się przeprowadzić w sposób całkowicie rozłączny. Te same sprawy są bowiem częścią więcej niż jednego tematu:
1) stosunek pracy – przedmiot prawa pracy i charakterystyka stosunku pracy,
2) uprzywilejowanie pracownika – funkcja ochronna prawa pracy i zasada uprzywilejowania (korzystności),
3) podporządkowanie pracownika, ryzyko pracodawcy czy osobisty charakter świadczenia pracy – zasady prawa pracy i cechy stosunku pracy,
4) układ zbiorowy pracy – źródła prawa pracy i zbiorowe prawo pracy.

Obowiązujące prawo pracy zawiera wiele przepisów nadmiernie szczegółowych, czego przykładem może być równe traktowanie pracowników czy uprawnienia związane z rodzicielstwem. Wszystkie one zostały przedstawione w sposób na tyle syntetyczny, na ile było to konieczne dla ukazania istoty tych regulacji prawnych. Powołanie w tekście odpowiednich przepisów Kodeksu pracy czy innych aktów pozwala jednak na pełne zapoznanie się z ich treścią. Każde kolejne wydanie podręcznika uwzględnia liczne zmiany prawne, wprowadzane od poprzedniego wydania (informacja o tym jest zamieszczona na ostatniej stronie okładki). Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych. Może on być z powodzeniem wykorzystywany przez studentów innych kierunków studiów, w tym również i tych, którzy nie studiowali innych dziedzin prawa. Literatura, orzecznictwo oraz dodatkowe uwagi o charakterze szczegółowym (wydrukowane mniejszą czcionką) czynią go również użytecznym dla osób, które szerzej XXVI interesują się tą dziedziną prawa, a zwłaszcza przygotowują prace magisterskie i seminaryjne z prawa pracy. Książka jest także przydatna dla praktyków. Większość rozważań może być pomocna dla zrozumienia i rozstrzygnięcia podstawowych kwestii praktycznych. Służy temu również omówienie wszystkich źródeł prawa pracy oraz przytoczenie licznych istotnych dla praktyki orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Podręcznik dzieli się na rozdziały i paragrafy oraz na mniejsze części, mające swoje własne tytuły (niekiedy umowne), umożliwiające Czytelnikowi szybkie znalezienie odpowiedniej partii materiału i zapamiętanie jej zawartości. Temu celowi służą również wyróżnienia w tekście. Zamieszczony na końcu indeks rzeczowy odsyła do numerów brzegowych na marginesach poszczególnych stron.