Postępowanie upadłościowe 2019 współczesne problemy stosowania

Postępowanie upadłościowe 2019 współczesne problemy stosowania

149 zł 111.62 zł

Izabella Gil


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604505
Rok wydania: 2019

Prawo upadłościowe Komentarz

Publikacja przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowanych w prawie upadłościowym.
Prymat postępowań restrukturyzacyjnych przed postępowaniem upadłościowym
Niewypłacalność spółki handlowej w rozumieniu interpretacja z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego
Sprzedaż udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką w postępowaniu upadłościowym
Wpływ ogłoszenia upadłości na wykonanie umowy wzajemnej
Prawo odstąpienia od umowy faktoringu na podstawie pr. upadł.
Dopuszczalność stosowania domniemania w stosunku do następcy prawnego osoby trzeciej w przypadku odpłatnego rozporządzenia korzyścią majątkową na jego rzecz
Ochrona wierzycieli upadłościowych a cesja wierzytelności przyszłej
Umorzenie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Przedawnienie roszczeń a czynności syndyka podejmowane przed sądem. Uwagi w kontekście kluczowych kierunków zmian regulacji normatywnej dotyczącej przedawnienia roszczeń wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – wybrane zagadnienia
Przejście zakładu pracy w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji w świetle wyroku TSUE
Prokura w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Wpływ ogłoszenia upadłości na dochodzenie przelanej wierzytelności
Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego dłużnika w Polsce oraz w porządkach prawnych wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej (Holandia, Portugalia, Włochy)