Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
Bestseller

Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

199 zł 169.81 zł

Rafał Adamus


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381580229
Rok wydania: 2018

Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:
- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;
- zasadą dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
- skutkami ogłoszenia upadłości;
- zasadą umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną;
- postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
- zabezpieczeniem majątku dłużnika;
- zgłoszeniem i umorzeniem wierzytelności;
- likwidacją masy upadłości;
- podziałem funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo;
- postępowaniem w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
- zakresem międzynarodowego postępowania upadłościowego.

Komentarz do Prawa upadłościowego ma na celu możliwie jak najszersze przedstawienie zagadnień związanych z niewypłacalnością dłużnika w oparciu o bogaty dorobek orzecznictwa i doktryny prawa. W komentarzu uwzględniono również, szczególnie ważne dla praktyki, obszary graniczne Prawa upadłościowego i szeregu ważnych instytucji prawa prywatnego i publicznego. Prawo upadłościowe Komentarz zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji Prawa upadłościowego, m.in.:
- ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która dotyczy m.in. informacji o działalności osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędącymi osobami prawnymi wraz z obowiązkiem podania ich do Rejestru. Ustawa reguluje również kwestię postanowienia o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości jak i kwestię ustanowienia przedstawiciela ustawowego w przypadku gdy upadły nie ma zdolności do czynności prawnych, która weszła w życie 15.3.2018 r.;
- ustawy z 1.3.2018 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 685), która dotyczy m.in. kwestii sprzedaży przez syndyka papierów wartościowych;
- ustawy z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491), której celem jest ograniczenie luki w podatku VAT, spowodowanej wyłudzeniami. Zmieniła m.in. zakres wyłączeń rzeczy wchodzących do masy upadłościowej;
- ustawy z o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544), która dotyczy m.in. zmiany sformułowania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP na podpis zaufany,
- ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), której celem jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobom fizycznym warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania. Zmieniła ona m.in. warunki ogłoszenia upadłości w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego przedsiębiorcy;
- ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która dotyczy m.in. ustanowienia kuratora w przypadku gdy dłużnik nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy.

Ponadto Prawo upadłościowe Komentarz zawiera projektowane zmiany:
- projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Nr z wykazu prac legislacyjnych UD357), który przewiduje dużą zmianę m.in. poprzez rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności.