Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman

W komentarzu do prawa upadłościowego i naprawczego omówiono najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), które wchodzą w życie 24.3.2020 r. oraz 1.12.2020 roku.
Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) i wyczerpująco omawia:

zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności;
skutki ogłoszenia niewypłacalności;
przeprowadzanie działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań;
wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji czy zaspokojenie wierzycieli.
Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących tym postępowaniem i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Jego niewątpliwą zaletą jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa oraz przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów.

Komentarz zachowuje swoją aktualność w obliczu dynamicznego rozwoju wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa i podejmowanymi ograniczeniami, które dotykają wiele branż i sektorów gospodarczych oraz mogą przyczynić się do wzrostu liczby postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Przedsiębiorcy, którzy wskutek narastających zobowiązań lub braku skutecznej windykacji u kontrahentów zmagają się z problemem płynności finansowej, są zagrożeni niewypłacalnością lub już znajdują się w stanie niewypłacalności znajdą w komentarzu odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób bezpiecznie i efektywnie wyjść z sytuacji kryzysowej oraz jakie możliwe kroki prawne podjąć, gdy koniecznym okaże się złożenie wniosku restrukturyzacyjnego, czy wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym m.in. jakie są ich szanse na skuteczną restrukturyzację oraz jaką formę restrukturyzacji spośród czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego wybrać. W komentarzu zawarte są również informacje o warunkach i zaletach poszczególnych sposobów restrukturyzacji zobowiązań, powinnościach stron, obowiązujących terminach oraz konsekwencjach niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Szóste wydanie zawiera omówienie wszystkich nowelizacji Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego od ostatniego wydania.

Komentarz został wzbogacony o najnowsze orzecznictwo oraz dotychczasowy dorobek doktryny, co zapewnia Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny. Do najważniejszych zmian należą m.in.:

ustawa z 17.1.2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 326), która wprowadziła nowe kategorie należności podlegających zaspokojeniu z funduszy masy upadłości banków, tj. należności z tytułu obligacji oraz należności z tytułu zobowiązań podporządkowanych niezaliczanych do funduszy własnych banku;
ustawa z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), w której m.in. rozszerzono katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości poprzez dodanie zarządcy sukcesyjnego. Rozszerzono możliwość ogłoszenia upadłości także na okres trwania zarządu sukcesyjnego, a wniosek o ogłoszenie upadłości można będzie zgłosić do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego;
ustawa z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.), która sprecyzowała zakres danych jakie powinny być zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z ujawnieniem informacji o tej czynności w Rejestrze oraz obowiązek wnoszenia pism procesowych i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Ustawa reguluje również postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorców oraz wszelkie kwestie ujawniania informacji o postępowaniu w Rejestrze.
Ponadto w publikacji omówiono najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), które wchodzą w życie 24.3.2020 r. oraz 1.12.2020 r. Zmiany dotyczą m.in.:

możliwości wystąpienia o ogłoszenie upadłości przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w procedurze uproszczonej, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza;
możliwości zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tzw. układu;
zrezygnowania z konieczności badania przez sąd – na etapie ogłaszania upadłości – zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności;
wprowadzenia regulacji dotyczącej dłużnika, który nie jest przedsiębiorcą, przeprowadzenia szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), którego celem jest zwiększenie elastyczności dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności i nowego startu;
obowiązku zaliczania do czasu trwania planu spłaty wierzycieli okresu przedłużającego się postępowania upadłościowego, jeśli ta faza postępowania będzie trwała dłużej niż 6 miesięcy, mającego na celu ułatwienie sprawnego przeprowadzenia postępowania oddłużeniowego;
skrócenia planu spłaty wierzycieli w przypadku spłaty zobowiązań przez dłużnika na poziomie co najmniej 50%;
przyjęcia rozwiązania, zgodnie z którym umorzenie zobowiązań bez planu spłat będzie miało charakter warunkowy. Dotyczy to sytuacji, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji upadłego, która nie będzie miała charakteru trwałego. Rozwiązanie to ma na celu zapobieganiu zbyt pochopnemu umarzaniu zobowiązań bez jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, a tym samym skłanianiu dłużników do podjęcia się wykonania planu spłat, który co do zasady ma trwać maksymalnie 3 lata;
wprowadzenia obowiązku zgłoszenia wierzytelności bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu pełniącemu funkcję syndyka.