Prawo wykroczeń 2021 Twoje Prawo Beck

Prawo wykroczeń 2021 Twoje Prawo Beck

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:
Kodeks wykroczeń
31.3.2020 r. – Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
24.6.2020 r. – Ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)
30.11.2020 r. – Ustawa z 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956) - w podwójnym stanie prawnym
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

4.9.2020 r. – Ustawa z 24.07.2010 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1423)
30.11.2020 r. – Ustawa z 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956) - w podwójnym stanie prawnym