Nowe prawo zamówień publicznych 2021
Bestseller

Nowe prawo zamówień publicznych 2021

Nowe prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 roku, którą 14 października 2019 roku podpisał Prezydent RP. Celem nowelizacji jest przede wszystkim uproszczenie procedur i ułatwienie zamawiającym udzielania zamówień. Nowa ustawa jest niemal trzykrotnie większa niż obecnie obowiązująca (do 31.12.2019 r.). Obok wprowadzenia zupełnie nowych przepisów - przeformułuje praktycznie całą systematykę poszczególnych uregulowań.
Zobacz co znajdziesz w książce z nowego prawa zamówień publicznych :
DZIAŁ I. Przepisy ogólne
Przedmiot regulacji Zakres spraw regulowanych ustawą Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Zasady udzielania zamówień Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym Szacowanie wartości zamówienia i konkursu Zamawiający i wykonawcy Zamawiający Wykonawcy Komunikacja zamawiającego z wykonawcami Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Przygotowanie postępowania Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców Ogłoszenia Ustalenie niektórych warunków zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotowe środki dowodowe Kwalifikacja podmiotowa wykonawców Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Warunki udziału w postępowaniu Udostępnienie zasobów Podmiotowe środki dowodowe Tryby udzielania zamówień Przepisy ogólne Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Partnerstwo innowacyjne Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Składanie i otwarcie ofert Składanie ofert Otwarcie ofert Ocena ofert Aukcja elektroniczna Wybór najkorzystniejszej oferty Zakończenie postępowania
DZIAŁ III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
Zakres zastosowania Ogłoszenia Kwalifikacja podmiotowa wykonawców Tryby udzielania zamówień Tryb podstawowy Partnerstwo innowacyjne Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Wybór najkorzystniejszej oferty
DZIAŁ IV. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych Umowa ramowa Dynamiczny system zakupów Konkurs Przepisy ogólne Regulamin konkursu Sąd konkursowy Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony Zakończenie konkursu Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
DZIAŁ V. Zamówienia sektorowe
Zakres zastosowania Okresowe ogłoszenie informacyjne System kwalifikowania wykonawców Tryby udzielania zamówień sektorowych Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego
DZIAŁ VI. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Zakres zastosowania Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Umowa ramowa Wymagania w zakresie podwykonawstwa
DZIAŁ VII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie
Przepisy ogólne Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zmiana umowy Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie Podwykonawstwo
DZIAŁ VIII. Organy właściwe w sprawach zamówień
Prezes Urzędu Krajowa Izba Odwoławcza Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej Zasady działania Izby Komitet do spraw Kontroli w zamówieniach publicznych Rada Zamówień Publicznych
DZIAŁ IX. Środki ochrony prawnej
Przepis ogólny Postępowanie odwoławcze Przepisy ogólne Odwołanie Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego Przystąpienie do postępowania odwoławczego Odrzucenie odwołania Dowody Rozpoznanie odwołania Rozprawa Orzeczenia Izby Protokół Koszty postępowania odwoławczego Zakaz zawarcia umowy Postępowanie skargowe
DZIAŁ X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
DZIAŁ XI. Kontrola udzielania zamówień
Przepisy ogólne Kontrola Prezesa Urzędu Przepisy ogólne Kontrola doraźna Kontrola uprzednia
DZIAŁ XII. Przepisy o karach pieniężnych
DZIAŁ XIII. Przepis końcowy