Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Prawo zamówień publicznych. Komentarz to pierwszy na rynku komentarz omawiający nową ustawę z 11.9.2019 r. (wraz z nowelizacjami tej ustawy), która wchodzi w życie 1.1.2021 r.

Nowa ustawa ma na celu uproszczenie procedur, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia poniżej progów unijnych oraz zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień publicznych, a także zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców.

Publikacja w sposób praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
polityki zakupowej państwa oraz planu postępowań o udzielenie zamówień;
zamówień sektorowych;
postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego (zakres zastosowania, ogłoszenia, kwalifikacja podmiotowa wykonawców, tryb podstawowy, wybór najkorzystniejszej oferty, pozostałe tryby zamówień podprogowych);
organów właściwych w sprawach zamówień publicznych i zasad ich działania (Prezes Urzędu, KIO, Komitet do spraw Kontroli w zamówieniach publicznych, Rada Zamówień Publicznych);
umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma, zasady tworzenia, obowiązkowe elementy, zabezpieczenie należytego wykonania, zmiana treści, podwykonawstwo).
środków ochrony prawnej (odwołanie do KIO, skarga do sądu, pozasądowe formy rozwiązywania sporów);
kontroli udzielania zamówień.
Ponadto dodatkową zaletą prezentowanej pozycji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości prawne związane z nową ustawą.

Publikacja wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura oraz czytelne hasła w indeksie ułatwiają Czytelnikowi szybką orientację w tekście.

Gwarancję najwyższego poziomu opracowania i przydatności praktycznej stanowi zespół Autorski składający się z wybitnych teoretyków i praktyków z dziedziny prawa zamówień publicznych.