Zbiorowe prawo zatrudnienia Komentarz 2019

Zbiorowe prawo zatrudnienia Komentarz 2019

299 zł 222.92 zł

Daniel Książek


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604383
Rok wydania: 2019

Prawo zatrudnienia Stan prawny komentarza 1 kwietnia 2019 roku

Komentarz do zbiorowego prawa zatrudnienia reguluje relacje normatywne zachodzące pomiędzy reprezentującymi zatrudnionych związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej. Komentarz wyd. Wolters zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo zatrudnienia, takich jak:
ustawa o związkach zawodowych,
ustawa o organizacjach pracodawców,
ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
Kodeks pracy, w zakresie przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy,
ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
W komentarzu szczególną uwagę poświęcono regulacjom przyjętym w ramach nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 5.07.2018 r. Przewidziane tam mechanizmy wpływają bezpośrednio bądź pośrednio na funkcjonowanie stosunków pracy w sferze kolektywnej.