Proces udzielania zamówień publicznych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Bestseller

Proces udzielania zamówień publicznych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

169 zł 148,04 zł

Małgorzata Śledziewska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588805
Rok wydania: 2019

Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Komentarz do prawa zamówień publicznych adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych - osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych, dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi. Komentarz Proces udzielania zamówień publicznych to praktyczny komentarz z orzecznictwem do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). W komentarzu uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z 20.7.2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1603). Powyższy akt prawny dotyczy:
- przesunięcia w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych,
- doprecyzowania przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych.

W komentarzu do prawa zamówień publicznych omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:
- planu zakupów – jako jednego z kluczowych narzędzi w procesie zakupowym,
- przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia:
- dialog techniczny – zasady przygotowania i jego prowadzenie, informacje na temat zakresu i treści regulaminu prowadzenia dialogu,
- opis przedmiotu zamówienia – jako kluczowy element w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- podział zamówień na części,
- prawo opcji,
- warunki udziału w postępowaniu,
- wybór orzecznictwa,
- procedury udzielania zamówień na usługi publiczne,
- oceny ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów,
- unieważnienia postępowania – obowiązki zamawiającego, przesłanki unieważnienia postępowania,
- umów w sprawie zamówienia publicznego – pojęcie umowy, ograniczenia swobody kontraktowej, wzór umowy a SIWZ, odpłatność i ekwiwalentność umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz podział ryzyk, czas trwania, formy, jawność oraz zmiany umowy, rozwiązania intertemporalne, wybór orzecznictwa,
- środków ochrony prawnej – jako zapewnienie wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ochrony prawnej.