Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki 2020 z suplementem elektronicznym wysyłka od 15 lipca 2020 roku

Nawrocki Rafał


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047285
Rok wydania: 2020

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki 2020 z suplementem elektronicznym wysyłka od 15 lipca 2020 roku

Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia – rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego. Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, przystępnie omawia:
1) reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji pozarządowych;
2) zasady prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości fundacji i stowarzyszenia (gotowe wzory w dwu wersjach – podstawowej i rozszerzonej – w zależności od wielkości organizacji);
3) plan kont fundacji i stowarzyszeń i organizacji pozarządowej;
4) zasady ujmowania na kontach księgowych operacji związanych z:
funduszami własnymi i majątkiem trwałym organizacji pozarządowej,
należnościami i zobowiązaniami,
przychodami w stowarzyszeniach i fundacjach (w tym: darowizny, dotacje i subwencje, zbiórki publiczne, składki członkowskie, pozostałe przychody statutowe),
kosztami organizacji pozarządowej (w tym: koszty administracyjne, koszty działań statutowych, koszty wolontariatu),
przychodami i kosztami finansowymi, rozliczeniami międzyokresowymi,
kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów organizacji,
działalnością statutową odpłatną;
5) obowiązki bilansowe i podatkowe związane z zamknięciem roku (inwentaryzacja, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek wyników, deklaracje podatkowe);
6) zasady rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym:
zakładowy plan kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą,
politykę rachunkowości (zasady tworzenia, gotowy wzorzec zarządzenia),
sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą;
7) rachunkowość spółdzielni socjalnych, w tym m.in.:
zasady ewidencji księgowej,
zakładowy plan kont,
wzór zarządzenia w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
Obecne wydanie książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń 2020 uwzględnia wiele zmian w przepisach prawnych istotnych dla fundacji i stowarzyszeń (głównie w obszarze prawa podatkowego) oraz szczegółowo omawia problematykę dysponowania środkami publicznymi przez organizacje pozarządowe (w tym m.in.: zasady wykorzystywania środków publicznych, ewidencja księgowa, sprawozdania z realizacji zadania publicznego, kontrola finansowa dotacji).
Suplement elektroniczny zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, co pozwalają na łatwe wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.
Publikacja skierowana jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.