Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami Małkowska
Bestseller

Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami Małkowska

Małkowska Danuta


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047322
Rok wydania: 2020

Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami Małkowska

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł finansowania, poprzez bilans, operacje gospodarcze, podatki, rozliczenia, zasady wyceny i ewidencji, aż do ustalania wyniku finansowego.

Bogaty wybór różnorodnych zadań pomoże w nauce rachunkowości osobom na różnych etapach nauki i poziomie zaawansowania.

Liczne tabele, zestawienia, ewidencje oraz zamieszczone wzory ułatwiają prawidłowe zrozumienie poruszanych zagadnień. W uzupełnieniu wykaz kont syntetycznych.

Zbiór rozwiązań zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji i jest on udostępniony w formie suplementu elektronicznego (plik w formacie PDF). Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).
Majątek przedsiębiorstwa jako przedmiot rachunkowości, Rachunkowośæ jako system ewidencji gospodarczej, Pojęcie i metody rachunkowości, Polityka organizacja i zasady rachunkowości, Etyka w rachunkowości, Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa, Istota i klasyfikacja zasobów majątkowych (aktywów), Istota i klasyfikacja źródeł finansowania zasobów majątkowych (pasywów), Bilans jako element sprawozdania finansowego, Istota i struktura rocznego sprawozdania finansowego, Znaczenie równania bilansowego w systemie rachunkowości, Istota cechy i formy bilansu, Operacje gospodarcze i ich wpływ na zmiany majątku przedsiębiorstwa, Ruch okrężny zasobów majątkowych, Wpływ operacji gospodarczych na zmiany bilansu, Operacje bilansowe, Operacje wynikowe, Dokumentowanie operacji gospodarczych, Istota i klasyfikacja dowodów księgowych, Opracowanie i przechowywanie dowodów księgowych, Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach, Konto jako podstawowe urządzenie księgowe, Pojęcie budowa i rodzaje kont, Funkcjonowanie kont bilansowych, Zasada podwójnego zapisu i konsekwencje jej stosowania, Zestawienie obrotów i sald, Księgi rachunkowe, Pojęcie i struktura ksiąg rachunkowych, Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, Poprawianie błędów księgowych, Podział i łączenie kont, Podział poziomy; zasady funkcjonowania kont analitycznych, £ączenie kont; zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych, Podział pionowy kont, Zasady funkcjonowania kont głównych i korygujących, Zasady funkcjonowania kont wynikowych, Ewidencja kształtowania się wyniku w różnych rodzajach działalności gospodarczej, Podział działalności gospodarczej, Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej – podejście kalkulacyjne, Wynik ze sprzedaży w działalności handlowej, Wynik ze sprzedaży w działalności produkcyjnej, Wynik ze sprzedaży w działalności usługowej, Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej, Przychody i koszty finansowe, Procedura ustalania wyniku finansowego, Wynik finansowy brutto i netto, Prezentacja wyniku finansowego w rachunku zysków i strat. Koszty podstawowej działalności operacyjnej – ewidencja uproszczona, Klasyfikacja kosztów działalności operacyjnej, Przekroje ewidencyjne kosztów działalności operacyjnej, Ewidencja i rozliczenie kosztów w układzie rodzajowym, Ewidencja i rozliczenie kosztów w układzie kalkulacyjnym, Inwestycje krótkoterminowe, Istota i podział inwestycji, Obrót pieniężny jego dokumentacja i ewidencja, Wycena i ewidencja transakcji w walutach obcych, Wycena i ewidencja krótkoterminowych aktywówfinansowych, Rozrachunki i wynagrodzenia, Istota i podział rozrachunków, Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, Rozrachunki publicznoprawne, Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, Pozostałe rozrachunki, Materiały/towary, Dokumentacja i rozliczenie zakupu materiałów/towarów, Wycena i ewidencja zakupu materiałów/towarów, Wycena i ewidencja rozchodów według rzeczywistych cen zakupu, Wycena i ewidencja rozchodów materiałów według stałych cen ewidencyjnych, Ewidencja i rozliczenie kosztów zakupu materiałów, Istota wycena i ewidencja obrotu towarowego, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, Zasady wyceny dokumentacji i ewidencji środków trwałych, Ewidencja podstawowych zmian w środkach trwałych, środki trwałe w budowie, Koszty podstawowej działalności operacyjnej – ewidencja pełna, Etapy ewidencji i rozliczania kosztów według III wariantu rachunku kosztów, Rozliczenia międzyokresowe kosztów, Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej, Kalkulacja kosztów jednostkowych, Istota i metody kalkulacji, Kalkulacja podziałowa prosta, Wycena produkcji niezakończonej, Rozliczenie kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży, Produkty pracy, Dokumentacja wycena i ewidencja produktów pracy, Dokumentacja wycena i ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych, Pełna ewidencja kosztów a warianty sprawozdawcze rachunku zysków i strat, Wynik ze sprzedaży, Ustalenie wyniku ze sprzedaży produktów w sposób kalkulacyjny, Ustalenie wyniku ze sprzedaży produktów w sposób porównawczy, Wynik finansowy netto, Ustalenie i prezentacja wyniku finansowego w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat, Ustalenie i prezentacja wyniku finansowego w porównawczym rachunku zysków i strat, Wynik finansowy brutto a podstawa opodatkowania, Podatek dochodowy odroczony. Wykaz kont syntetycznych dla celów szkoleniowych