Rachunkowość w oświacie 2019

Rachunkowość w oświacie 2019

159 zł 135.19 zł

Grotkiewicz Magdalena


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381373623
Rok wydania: 2018

Rachunkowość w oświacie Plan finansowy, ewidencja księgowa, sprawozdawczość

Specyfika wymagań wobec rachunkowości jednostek oświatowych sprawia, że osoby zajmujące się finansami tych podmiotów nierzadko borykają się z trudnościami i poszukują specjalistycznej i aktualnej informacji na ten temat. rachunkowość w oświacie wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Jednostki oświatowe należące do sektora finansów publicznych zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości na zasadach określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych uregulowań wynikających z ich przynależności do sektora finansów publicznych, zawartych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Przepisy te zobowiązują jednostki oświatowe do posiadania właściwej dokumentacji regulującej gospodarkę finansową jednostki, opisującej zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce, w tym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podstawowym aktem wykonawczym, który determinuje zasady ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych, jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej. W publikacji przedstawiono pełny zakres spraw związanych z rachunkowością szkół i placówek. Tematyka ta obejmuje:
- gospodarkę finansową jednostek oświatowych (m.in. plan finansowy, wydzielony rachunek dochodów),
- szczególne zasady rachunkowości dla tych jednostek,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- ewidencję typowych zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. W książce zostały także omówione obowiązki wynikające z regulacji prawnych, w tym obowiązki sprawozdawcze w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, jakimi są jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe). Ponadto zostały przedstawione zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, terminy sprawozdawcze oraz zakres informacji wynikający ze sporządzanych sprawozdań. Zalety publikacji: Opracowanie stanowi aktualną bazę wiedzy dla pracowników służb finansowych obsługujących jednostki oświatowe. Zawiera liczne przykłady ewidencji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek oświatowych. Korzystanie z publikacji ułatwia jasny i klarowny podział na poszczególne zespoły kont z uwzględnieniem tylko tych występujących w jednostkach oświatowych.