Regulamin pracy z komentarzem Ciborski książka na CD

Ciborski Piotr


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043614
Rok wydania: 2017

Regulamin pracy z komentarzem Ciborski książka na CD

Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przedmiotowym przewidzianym dla regulaminu pracy obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy (art. 104 § 3 k.p.).
Gotowy do wdrożenia regulamin pracy z dokumentacją szczegółowo określa: organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
Oprócz zagadnień takich, jak czas pracy, urlopy, ochrona rodzicielstwa i młodocianych, kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, w komentarzu zostały również uregulowane sprawy wywołujące kontrowersje, m.in.: kontrola pracowników na obecność alkoholu czy narkotyków, wyjścia prywatne w czasie pracy, korzystanie z telefonów służbowych, wygląd i ubiór pracownika na stanowisku pracy, kontrole wewnętrzne, odbiór prywatnej korespondencji, przeciwdziałanie mobbingowi.
Oprócz gotowego regulaminu książka zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z opracowaniem, wejściem w życie, treścią i podstawą prawną regulaminu.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Książka na płycie CD:
- komentarz do regulaminu pracy (format PDF),
- treść regulaminu wraz z załącznikami (format MS Word).