Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych z suplementem elektronicznym

Krzysztof Czerkas


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043263
Rok wydania: 2016

Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych z suplementem elektronicznym

Książka nagrodzona w Konkursie Gazety Prawnej „Economicus” na najlepszą książkę sezonu 2016/2017 w kategorii: Najlepszy poradnik ekonomiczno-biznesowy

Autorami publikacji o nowym prawie restrukturyzacyjnym i zmianach w prawie upadłościowym są eksperci posiadający praktyczne doświadczenia z udziału w różnych projektach restrukturyzacyjnych, w których występowali zarówno jako reprezentanci banków szefujący departamentom restrukturyzacji i windykacji oraz ryzyka kredytowego i negocjujący z racji funkcji z dłużnikami warunki restrukturyzacji zadłużenia, jak również jako pełnomocnicy zadłużonych przedsiębiorców szukających porozumienia ze swoimi wierzycielami.
Praktyczna i rzetelna wiedza na temat tego, jak można zrestrukturyzować zadłużenie, zarówno z wykorzystaniem nowego prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, jak i indywidualnych porozumień (ugód bilateralnych) dłużnika z wierzycielami.

W publikacji omówiono m.in.:
- przyczyny i symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie,
- typowe ścieżki restrukturyzacyjne dostępne w Polsce i możliwe sposoby ich zastosowania przez przedsiębiorstwa dłużnika lub wierzyciela,
- obszary restrukturyzacji,
- mechanizm tworzenia programu restrukturyzacji i proces jego wdrażania,
- relacje i negocjacje z wierzycielami,
- prawne i podatkowe uwarunkowania restrukturyzacji,
- sposoby przygotowania dokumentacji wymaganej przy wdrażaniu działań związanych z restrukturyzacją finansową,
- indywidualne ugody z wierzycielami finansowymi, handlowymi oraz ZUS i US,
- współpracę przedsiębiorcy z bankiem w procesie restrukturyzacji,
- argumenty, jakie można zastosować w negocjacjach z wierzycielami w różnych działaniach restrukturyzacyjnych.

Publikacja została wzbogacona o suplement elektroniczny zawierający komplet przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej (format MS Word. Plik do pobrania przez internet, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce).

Spis treści
Wstęp. 11
Część I
Wprowadzenie do restrukturyzacji zadłużenia w warunkach polskich
Rozdział 1. Ogólne tło restrukturyzacji zadłużenia w Polsce 19
1.1. Restrukturyzacja. Wprowadzenie. 19
1.2. Nowe Prawo restrukturyzacyjne – odpowiedź na potrzeby gospodarki. 22
1.3. London Approach. Szansa na polski odpowiednik 28
Rozdział 2. Prawo restrukturyzacyjne z perspektywy przedsiębiorstwa 31
2.1. Pozycja przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym 31
2.1.1. Ryzyko niewypłacalności – przedsiębiorstwo jako dłużnik i wierzyciel. 32
2.1.1.1. Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku w terminie. 37
2.1.2. Dostępność postępowania restrukturyzacyjnego. 39
2.2. Potrzeby przedsiębiorstwa a rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego 44
2.2.1. Układ częściowy. 48
2.2.2. Odrębne postępowania. 49
2.2.3. Co w sytuacji, gdy dłużnik jednak upadnie? 52
2.2.4. Czy postępowanie restrukturyzacyjne można przeprowadzić poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika?. 53
2.2.5. Ugody dwustronne. 54
2.3. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – możliwości i ryzyka 55
2.3.1. Mechanizmy ochrony dłużnika w Prawie restrukturyzacyjnym. 56
2.3.1.1. Ochrona przed egzekucją. 56
2.3.1.2. Utrata zarządu jako koszt ochrony przed egzekucją. 59
2.3.1.3. Wstrzymanie obsługi wierzytelności objętych układem. 60
2.3.1.4. Niedopuszczalność potrącenia wierzytelności 61
2.3.1.5. Zmiana traktowania zobowiązań publicznoprawnych 61
2.3.2. Newralgiczne dla przedsiębiorstw zapisy Prawa upadłościowego 62
2.3.2.1. Skuteczność zastrzeżenia prawa własności 62
2.3.2.2. Skuteczność ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych 64
2.3.2.3. Bezskuteczność innych czynności dokonanych przez upadłego. 71
2.3.2.4. Inne szanse/ryzyka. 74
2.3.3. Newralgiczne zapisy Prawa restrukturyzacyjnego. 82
2.3.3.1. Uprawnienia wierzycieli wynikające z ustanowionych zabezpieczeń 84
2.3.3.2. Ustanawianie zabezpieczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym 87
2.3.3.3. Uprawnienia wierzycieli zabezpieczonych w układzie częściowym. 89
2.3.3.4. Bezskuteczność czynności dłużnika w postępowaniu sanacyjnym. 91
Część II Kryzys przedsiębiorstwa i restrukturyzacja
Rozdział 3. Kryzys i przygotowanie do restrukturyzacji 101
3.1. Mechanizm kryzysu 101
3.1.1. Kryzys w przedsiębiorstwie w warunkach polskich – tło ogólne 101
3.1.2. Przyczyny kryzysu w przedsiębiorstwie – okoliczności zewnętrzne wynikające z procesów w otoczeniu
przedsiębiorstwa 106
3.1.3. Przyczyny kryzysu w przedsiębiorstwie – okoliczności wewnętrzne 112
3.1.3.1. Błędy w zarządzaniu. 112
3.1.3.2. Nieuczciwość kierownictwa i brak wsparcia właścicieli 115
3.1.3.3. Symptomy kryzysu 117
3.1.3.4. Znaki ostrzegawcze 118
3.1.3.5. Kreatywna księgowość – fałszywa obrona przed kryzysem 121
3.1.4. Naruszanie klauzul umownych w umowach z wierzycielami finansowymi jako znak ostrzegawczy. 126
3.1.5. Reakcje przedsiębiorstwa na kryzys 130
3.1.6. Prawne ścieżki restrukturyzacji podmiotów gospodarczych 137
3.1.6.1. Doradca restrukturyzacyjny. 137
3.1.6.2. Rodzaj postępowania – preferencje dłużnika 140
3.2. Kiedy i jaki program restrukturyzacji? 158
3.3. Obszary restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 161
3.4. Mechanizm tworzenia programu restrukturyzacji 162
3.4.1. Typowe działania restrukturyzacyjne w polskiej praktyce gospodarczej 162
3.4.2. Tworzenie prognoz finansowych (elementy krytyczne). 165
3.4.2.1. Budowa modeli finansowych. 165
3.4.2.2. Najczęstsze błędy w programach (planach) restrukturyzacji 171
3.5. Inne elementy dokumentacji do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub indywidualnych negocjacji z wierzycielami. 177
Rozdział 4. Wdrażanie restrukturyzacji zadłużenia w praktyce 183
4.1. Właściwe relacje z wierzycielami. 183
4.2. Negocjacje z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 191
4.2.1. Negocjacje z Urzędem Skarbowym – porozumienie indywidualne 192
4.2.2. Urząd Skarbowy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. 200
4.2.3. Porozumienie z ZUS – indywidualne porozumienie. 201
4.2.4. ZUS w postępowaniach restrukturyzacyjnych 203
4.2.5. Pomoc publiczna 204
4.3. Wierzyciele finansowi. 206
4.3.1. Determinanty postaw wierzycieli finansowych. 206
4.3.2. Strategia konfrontacji z wierzycielami finansowymi jako sposób rozwiązania problemów dłużnika 209
4.3.3. Negocjacje z wierzycielami finansowymi. 212
4.4. Wierzyciele handlowi. 225
4.5. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo w postępowaniach restrukturyzacyjnych. 226
4.6. Elementy rachunku opłacalności. 227
4.7. Przyjęcie układu, wdrażanie planu restrukturyzacyjnego 234
4.8. Realizacja programu restrukturyzacyjnego 237
4.8.1. Obowiązki dłużnika 237
4.8.2. Prawa wierzycieli. 238
4.8.3. Korekty programu, zmiany układu 241
Rozdział 5. Podatkowe skutki wybranych działań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorcy i jego wierzycieli. 245
5.1. „Ulga na złe długi” u wierzyciela i dłużnika. 246
5.2. Tworzenie odpisów aktualizacyjnych u wierzycieli. 247
5.3. Umorzenia wierzytelności 249
5.4. Poręczenie kwot zrestrukturyzowanego zadłużenia przez osoby trzecie 250
5.5. Konwersja wierzytelności na udziały kapitałowe 250
5.6. Wybór ścieżki restrukturyzacji a konsekwencje podatkowe 257
Rozdział 6. Współpraca przedsiębiorcy z bankiem w procesie restrukturyzacji 261
6.1. Pozycja banku po zmianach w prawie 261
6.2. Metodologia podejmowania przez bank decyzji w zakresie restrukturyzacji 274
6.3. Weryfikacja przez bank programu restrukturyzacji. 278
6.4. Dobór przez bank ścieżek postępowania wobec dłużników. 282
6.4.1. Ścieżka restrukturyzacyjna 283
6.4.2. Ścieżka konfrontacyjna 293
6.5. Bank a wspomaganie projektów restrukturyzacyjnych. 297
Załączniki 305
Załącznik nr 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 305
Załącznik nr 2. Wniosek o zawarcie porozumienia z bankiem 312
Załącznik nr 3. Umowa poufności (NDA). 314
Załącznik nr 4. Analiza dyskryminacyjna. 316
Załącznik nr 5. Wytyczne do programu restrukturyzacji. 318
Załącznik nr 6. Lista (spis) wierzytelności 320
Załącznik nr 7. Spis majątku dłużnika 324
Załącznik nr 8. Spis należności dłużnika. 325
Literatura 327
Źródła prawa 331