Rozliczanie czasu pracy w praktyce 2020
Bestseller

Rozliczanie czasu pracy w praktyce 2020

Od 31 marca 2020 r. obowiązują przepisy Tarczy antykryzysowej. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP oraz od starosty. Ma też prawo zastosować elastyczny czas pracy albo zmienić warunki zatrudnienia, jeśli tylko koronawirus zmniejszył jego obroty gospodarcze. W opracowaniu znajdują się najczęściej poruszane kwestie dotyczące: specustawy w sprawie COVID-19, pracy zdalnej oraz dodatkowego zasiłku opiekuńczego, udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych w sytuacjach wyjątkowych, wynagrodzenia w czasie przestoju spowodowanego zamknięciem zakładu pracy, środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i zleceniobiorców, szczególnych rozwiązań z zakresu czasu pracy, BHP i organizacji pracy w biurze w stanie epidemii, kwarantanny pracownika.
Kompendium wiedzy na temat jednego z najtrudniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy, jakim jest czas pracy. Dodatkowo książka dotyczy jego najważniejszej i zarazem najtrudniejszej jego części, czyli ustalania i rozliczania nadgodzin i jest jedyną na rynku publikacją opisującą tak szeroko to wąskie zagadnienie.
Łączy ona w sobie problematykę kadrową oraz płacową i w bardzo przystępny sposób pokazuje, jak dokonać rozliczenia czasu pracy i zrekompensować pracownikom dodatkową pracę zarówno wynagrodzeniem, jak i czasem wolnym od pracy.
Chronologiczny układ książki Rozliczanie czasu pracy w praktyce jest oparty na kolejności działań podejmowanych w firmie, co oznacza, że najpierw opisane są zasady rozliczenia pracy w nadgodzinach i pracy w dni wolne od pracy, z uwzględnieniem specyfiki dotyczącej zatrudniania pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, niepełnosprawnych oraz kadry kierowniczej. W drugiej części książki pojawia się natomiast problematyka płacowa dotycząca rekompensaty za pracę w nadgodzinach, pracę wykonywaną w nocy i dyżury pracownicze. Drugie wydanie książki wzbogacone zostało o dwa nowe rozdziały dodane na końcu książki, dotyczące zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy, które uległy zmianie w 2019 r., oraz dochodzenia roszczeń z tytułu pracy w nadgodzinach na drodze sądowej.
W książce Rozliczanie czasu pracy w praktyce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki nadgodzin, bez którego nie dałoby się opisać przede wszystkim zasad ustalania podstawy do wyliczenia normalnego wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe. Przy kwestiach związanych z technicznym sposobem obliczania świadczeń płacowych przyjęto z kolei sposób ich ustalania wynikający z dostępnych stanowisk PIP i MRPiPS, które w całości zostały zamieszczone na końcu książki. W przypadku rozbieżności w stanowiskach urzędowych przyjęto w treści książki rozwiązania bezpieczniejsze dla pracodawców, aby postępowanie w zgodzie z nią nie przysparzało ryzyka mandatu w razie kontroli PIP.
Niewątpliwie atutem książki jest duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy. W ten sposób pokazano m.in., jak na rozliczenie czasu pracy wpływa doba pracownicza, długość okresu rozliczeniowego czasu pracy czy zwolnienie pracownika w trakcie okresu rozliczeniowego. W książce o rozliczaniu czau pracu można znaleźć odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań związanych z rozliczeniem czasu pracy, jak m.in.:
Jak rozliczać nadgodziny będące skutkiem pracy pomiędzy dobami pracowniczymi?
Jak rozliczać czas pracy w razie skrócenia okresu rozliczeniowego w trakcie jego trwania?
Jak rozliczyć dodatkową pracę kierownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy lub będącego osobą niepełnosprawną?
Co oznacza pojęcie „ukryta praca rotacyjna" w przypadku kadry kierowniczej?
Jak rozliczać z punktu widzenia czasu pracy przejazdy pomiędzy miejscami kolejnych spotkań służbowych pracowników handlowych?
Czy przejazdy pracowników mobilnych z domu do klientów własnym samochodem powinny być zaliczane do czasu pracy?
Jak obliczyć wysokość dodatku za nadgodziny średniotygodniowe w przypadku długiego okresu rozliczeniowego?
W jaki sposób rozliczyć nadgodziny, gdy mają one miejsce w pierwszym dniu po urlopie przed planowanym rozpoczęciem pracy?
Jak na rozliczenie nadgodzin wpłynie podwyżka wynagrodzenia dokonana w trakcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego?
Jak wypłacać wynagrodzenie w miesiącu, w trakcie którego pracownik odbiera czas wolny za godziny nadliczbowe?
Jak prawidłowo ustalić ryczałt za nadgodziny i czy można go zmniejszać, gdy pracownik choruje?
Jak wykazywać w kartach ewidencji czasu pracy nadgodziny, dyżury oraz różne absencje?
Których okresów nieobecności w pracy nie trzeba ujmować w ewidencji czasu pracy?
Jakie dokumenty należy przechowywać wraz z ewidencją czasu pracy?
Jak długo należy przechowywać karty ewidencji czasu pracy pracowników, biorąc pod uwagę ich daty zatrudnienia przez pracodawcę?
Kiedy przedawniają się roszczenia pracowników dotyczące godzin nadliczbowych?
Kiedy sąd pracy może miarkować wynagrodzenie za nadgodziny i na czym to polega?
Czym dla pracodawcy skutkuje nieprowadzenie ewidencji czasu pracy?
Dodatkowym atutem książki Rozliczanie czasu pracy w praktyce jest autor opracowania, który jest cenionym specjalistą z zakresu problematyki czasu pracy, z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie, które zdobywał najpierw w PIP, potem w SN, a obecnie prowadząc własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, w ramach której prowadzi audyty z obszaru czasu pracy, uczestniczy we wdrożeniach oprogramowania do czasu pracy oraz kadrowo-płacowego i rozwiązuje bieżące problemy pojawiające się u klientów dotyczące tego obszaru. Wiele z przedstawionych w książce problemów czy przykładów pochodzi ze szkoleń prowadzonych przez autora – nie są to zatem przypadki hipotetyczne, wymyślone na potrzeby publikacji.