Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów Komentarz

Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów Komentarz

149 zł 126,21 zł

Tomasz Kęska Leszyński


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788327805492
Rok wydania: 2019

Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania

Komentarzu tematyka dotyczy rozporządzenia Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.2.2004 r. Opracowanie przybliża czytelnikowi przyjęte unijne rozwiązania normatywne i cele zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Uwzględniono w nim m.in. ustawę z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy − Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 235), która weszła w życie 1.4.2019 r. i spowodowała zmianę podstawy prawnej liczenia terminu przedawnienia roszczeń w transporcie lotniczym w zakresie będącym przedmiotem publikacji. W publikacji poruszono kwestie dotyczące m.in.:
motywów przyjęcia rozporządzenia;
definicji i pojęć niedookreślonych zawartych w omawianym akcie;
zakresu stosowania komentowanego rozporządzenia;
sytuacji wpływających na bezpieczeństwo, odwołanie lub opóźnienie lotów;
naruszenia obowiązków przewoźnika;
sytuacji wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika;
przewidzianego sposobu ochrony pasażerów przed możliwymi zagrożeniami związanymi lub wpływającymi na odwołanie, opóźnienie, bezpieczeństwo lotów, odszkodowanie i rekompensatę w związku z zaistniałymi sytuacjami, a także ich ograniczeniami przedmiotowymi oraz niedopuszczalnością wyłączeń;
prawa do otrzymywania opieki nad pasażerami w związku z opóźnieniami i odwołaniem lotów, formy opieki i wyłączenia spod tego uprawnienia;
rozwiązań sytuacji osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub mających specjalne potrzeby;
ustanowienia obowiązku państw członkowskich do wyznaczenia organu odpowiedzialnego za wykonywanie postanowień komentowanego rozporządzenia i stosowania sankcji za nieprzestrzeganie przez przewoźników przepisów prawa;
przepisów uchylających rozporządzenie Nr 295/91 i przepisów wprowadzających rozporządzenie Nr 261/2004.
Opracowanie ma na celu ułatwienie rozumienia komentowanych przepisów. Jego głównym zadaniem jest przedstawienie dorobku orzecznictwa, w szczególności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wzbogaconego o poglądy przedstawicieli literatury prawniczej, a także o stanowisko autora przede wszystkim w kwestiach dotąd niepodejmowanych w orzecznictwie oraz kontrowersyjnych.