Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach zeszyt 3 część 1

Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach zeszyt 3 część 1

78.99 zł 61.92 zł

Lidia Marciniak


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326482441
Rok wydania: 2015

Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach zeszyt 3 część 1

Stan prawny: 1.04.2015 r. PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE Publikacja Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy oraz zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. Opracowanie poparte zostało orzecznictwem sądów powszechnych rozstrzygającym najbardziej kontrowersyjne problemy pojawiające się w tej tematyce. Ponadto zostało ono wzbogacone specjalistycznymi wzorami dokumentów powszechnie stosowanymi w praktyce szkolnej oraz procedurą nawiązania, rozwiązania oraz wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem. Dyrektorze, dowiesz się m.in.: jak zawrzeć umowę o pracę na czas zastępstwa nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim, czy w publicznym przedszkolu istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela na umowę o pracę na podstawie przepisów kodeksu pracy, czy asystent nauczyciela przed zatrudnieniem powinien przedłożyć dyrektorowi zaświadczenie o niekaralności, czy wójt gminy może zobowiązać dyrektorów szkół i przedszkoli do dostarczenia aktualnych zaświadczeń o niekaralności z KRK, z jaką datą należy przekształcić stosunek pracy w związku z uzyskaniem przez nauczyciela wyższego stopnia awansu zawodowego, czy nauczycielowi mianowanemu, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych, należy wypłacić odprawę, czy dyrektor może udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia po złożeniu mu wypowiedzenia stosunku pracy, na jakiej podstawie prawnej należy dokonać rozwiązania stosunku pracy z emerytem, czy wygaśnięcie stosunku pracy należy traktować jednoznacznie z rozwiązaniem umowy o pracę.