Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpad, KPC, KK)

Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpad, KPC, KK)

Jasińska Maria


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381985604
Rok wydania: 2020

Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpad, KPC, KK)

Skarga pauliańska jest jednym z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika. Jest to specjalny rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności. W polskim prawie cywilnym funkcjonuje na podstawie art. 527‒534 KC. Publikacja zawiera również komentarz do innych aktów prawnych, które mają związek ze skargą pauliańską, tj.:
art. 1024 KC,
art. 47–471, 52 KRO,
art. 119–132 PrUp,
art. 19, 319, 730, 792, 840 KPC,
art. 300–302, 308 KK.
Kolejne, 4. wydanie, zawiera szczegółowe omówienie tytułowego zagadnienia oraz zaktualizowane orzecznictwo, a także uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone od ostatniego wydania, w tym m.in.:

ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.), która dotyczy wprowadzenia kompleksowej reformy przewidującej usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych,
ustawa z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy ‒ Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ze zm.), która umożliwia obronę byłego małżonka albo małżonka upadłego przed objęciem masą upadłości majątku, który w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przestał być majątkiem wspólnym w wyniku rozwodu, separacji lub ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.
Komentarz w kompleksowy i przystępny sposób omawia informacje dotyczące funkcjonowania opisywanej instytucji skargi pauliańskiej. Dzięki zawartym przykładom i wskazówkom publikacja w sposób przystępny wyjaśnia zastosowanie określonej instytucji w praktyce.

Dzięki wielopłaszczyznowej analizie poruszanych zagadnień, publikacja jest kierowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności może być przydatna dla: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, referendarzy, komorników, aplikantów zawodów prawniczych, studentów kierunków prawniczych.