Składki ZUS 2020 Zmiany przykłady liczbowe wyroki Sądu

Składki ZUS 2020 Zmiany przykłady liczbowe wyroki Sądu

Mariusz Pigulski


Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326980787
Rok wydania: 2019

Składki

W książce znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia na ten temat wraz z przykładami liczbowymi i podstawami prawnymi. Ale to nie wszystko. Poznaj inne zmiany w rozliczaniu składek swoich pracowników i współpracowników. Wzrost płacy minimalnej oznacza dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa bowiem na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy oraz na podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych. Sprawdź nowe wysokości składek oraz zmiany przepisów.
Rozdział 1. Zmiany w składkach ZUS w 2018 i 2019 roku

Nowe reguły rozliczania i opłacania składek ZUS
Podniesienie podstawy wymiaru składki zdrowotnej należnej
z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym
Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2019 r. a składki ZUS
Składniki pensji wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia
Wyrównanie do płacy minimalnej
Minimalne w proporcji do etatu
Kwota wolna od potrąceń
Niższy wymiar etatu to mniejsza kwota wolna
Kwota wolna na przełomie roku
Dodatki i ryczałt za pracę w porze nocnej
Ryczałt za noce do przeliczenia
Rekalkulacja ryczałtu za godziny nadliczbowe
Przeliczenie podstawy urlopowej i ekwiwalentowej
Wynagrodzenie przestojowe
Wynagrodzenie za miesiąc niewykonywania pracy
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku,
opieki i macierzyństwa
Składka na FP
Kilka źródeł przychodu
Problematyczny przełom roku
Przy umowach zlecenia przesądzający jest moment wypłaty
Oskładkowanie zleceń w 2019 roku
Świadczenie pieniężne dla praktykanta
Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe osób na urlopach wychowawczych
Podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorców
Dokumentacja pracownicza
Sposób wypłaty wynagrodzeń pracownikom
Składki ZUS przedsiębiorców zależne od wysokości przychodów

Rozdział 2. Najnowsze wyroki sądowe

Limit podstawy wymiaru składek ZUS nadal będzie obowiązywać
Długi na rzecz ZUS spłaca się w pierwszej kolejności
Pracodawca nie może żądać od pracownika zwrotu zapłaconych
składek ZUS
Tymczasowe ustalenie ubezpieczenia w innym kraju nie jest równoznaczne z decyzją w tej sprawie

Rozdział 3. Składki emerytalno-rentowe

Są dwie grupy przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek
Wypłaty pieniężne
Ekwiwalenty i ryczałty
Inne kwoty i należności
Świadczeń finansowanych z ZFŚS nie wlicza się do podstawy
wymiaru składek
Posiłki nie są oskładkowane pod pewnymi warunkami
Korzyści materialne dla pracowników nie są oskładkowane
Inne świadczenia
Skutki nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
nie jest ograniczona w skali roku
Ograniczenie składek emerytalno-rentowych
Powstanie nadpłaty lub niedopłaty
Zwrot albo dopłata składek
Korekta druków rozliczeniowych
Odsetki za zwłokę
Opłata dodatkowa
Wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego
Dodatkowe sankcje dla płatników składek
Najczęstsze problemy płatników
Niekorygowanie podstawy składki zdrowotnej
Nieprzekazanie pracownikowi nadpłaconych składek
Nieprzeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie odsetek za zwłokę
Po przekroczeniu rocznej kwoty granicznej trzeba wystąpić o nadpłacone składki
Informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek nie zamieszcza się w deklaracjach ZUS DRA
Przy kilku płatnikach kontrolującym jest ubezpieczony
Oświadczenia o przekroczeniu rocznej kwoty granicznej warto żądać na piśmie
W oświadczeniu pracownika powinny się znaleźć określone dane
przekroczeniu kwoty granicznej może poinformować ZUS
osiągnięciu rocznej kwoty granicznej informuje się ZUS w ZUS RCA
nadpłatę należy wystąpić do ZUS
Płatnik składa do ZUS wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek
Przed zwrotem nadpłaconych składek konieczna jest korekta dokumentów rozliczeniowych
Należy skorygować zaniżoną składkę zdrowotną
Płatnik rozlicza się z ubezpieczonym
Tylko w jednym przypadku pracownik może otrzymać zwrot składek bezpośrednio od ZUS
Co zrobić w przypadku nadpłaty składek
Co robi pracownik, aby odzyskać nadpłacone składki
Co robi pracodawca

Rozdział 4. Składka chorobowa

Ubezpieczenie chorobowe może być obowiązkowe, jak w przypadku
pracowników, lub dobrowolne, jak u zleceniobiorców
Składki dobrowolne są ograniczone

Rozdział 5. Składka wypadkowa

Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe
Informacja o składce wypadkowej dostępna przez Internet
ZUS IWA – informacja niezbędna do ustalenia składki
Samodzielne ustalenie stopy procentowej
Brak REGON a termin opłacenia składki – jak postąpić
Podwyższenie, zawyżenie lub zaniżenie składki
Składki w dokumentacji ZUS
Imienne raporty miesięczne ZUS RCA oraz ZUS RZA
Nie każdy płatnik składa druki rozliczeniowe
zmianie wymiaru czasu pracy informuje się w ZUS RCA
Imienne raporty – do weryfikacji ubezpieczonych
Korekta raportów rozliczeniowych
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
Druk ZUS IWA – obowiązek części płatników
Jakie dane zamieszczamy w składanym dokumencie
Informacje wykazywane w druku ZUS IWA
Częste błędy przy wypełnianiu ZUS IWA
Korekta ZUS IWA – tylko w określonym terminie

Rozdział 6. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na FP
Ważna jest wysokość przychodu
Praca przez część miesiąca
Przy pracy na część etatu nie dokonuje się przeliczeń
Dochody z kilku źródeł należy zsumować
Ubezpieczenia muszą być obowiązkowe
Podstawa i wysokość składek na FP
Wysokość składki na FP określa ustawa budżetowa i obecnie
wynosi ona 2,45%
Nie za każdego pracownika nalicza się składki na FP
Składki na FGŚP
Składki na FGŚP nalicza się nie tylko za pracowników
Pracownik nie płaci składek na FGŚP
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)
Wymiar czasu pracy jest nieważny
Składki na FEP generalnie opłacane są za pracowników
Nie każdy przychód należy uwzględnić w podstawie wymiaru
Składki rozlicza się w ZUS DRA

Rozdział 7. Składka zdrowotna

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
Podstawa jest podobna, ale nie identyczna
U przedsiębiorców podstawa jest wyższa
Składka zdrowotna – bez ograniczeń i dzielenia
Nie wszystkie świadczenia chorobowe są wyłączone z podstawy wymiaru
składki zdrowotnej
Obniżanie składki zdrowotnej
Rodziny nie trzeba oskładkować

Rozdział 8. Składki od umów cywilnoprawnych


Rozdział 9. Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Kiedy można zmniejszyć podstawę
Składki wypadkowe oraz chorobowe
Składka zdrowotna od wyższej podstawy
Składka zdrowotna nie zawsze musi być opłacana
Składka na FP tylko od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych

Rozdział 10. O jakich zmianach dotyczących pracownika należy informować ZUS

Jakie terminy i jakie druki
Zmiana danych identyfikacyjnych
Zmiana wymiaru czasu pracy
Uzyskanie uprawnień emerytalno-rentowych lub stopnia
niepełnosprawności
Zmiana adresu
Przerwa w opłacaniu składek emerytalno-rentowych
Podpisanie dodatkowej umowy o pracę to też zmiana
Zmiana rodzaju umowy o pracę
Zawieszenie ubezpieczeń pracowniczych
Przesunięcie pracownika do pracy szczególnej
Zmiana nazwiska
Zmiana nazwiska dziecka
Zmiana adresu członka rodziny
Utrata prawa do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
Ustanie stosunku pracy
Wypłaty po zakończeniu pracy szczególnej a składki na FEP
Zakończenie pracy szczególnej w trakcie miesiąca
Wypłata wynagrodzenia w miesiącu kolejnym po zakończeniu pracy szczególnej
Ustanie stosunku pracy w trakcie miesiąca
Okresowe wykonywanie pracy szczególnej
Składniki kwartalne, półroczne i roczne w wynagrodzeniu pracownika
Składniki wynagrodzeń wypłacane w czasie choroby
Wypłaty po przekroczeniu „trzydziestokrotności”

Rozdział 11. Rozliczanie kontraktu menedżerskiego

Kontrakt menedżerski jako jedyny tytuł do ubezpieczeń
Kontrakt menedżerski zawarty z obcą osobą
Kontrakt menedżerski zawarty z własnym pracownikiem

Rozdział 12. Zwolnienia składkowe i podatkowe