Spółka z o.o. dokumentacja wewnętrzna z komentarzem wzory uchwał umów pozwów wniosków ogłoszeń i innych pism
Bestseller

Spółka z o.o. dokumentacja wewnętrzna z komentarzem wzory uchwał umów pozwów wniosków ogłoszeń i innych pism

199.5 zł 151,19 zł

Bogusław Nowakowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046936
Rok wydania: 2020

Spółka z oo dokumentacja wewnętrzna z komentarzem z suplementem elektronicznym

Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych w spółce z o.o. wzorów uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism znajdziesz w książce wyd. ODDK.
Wspólnicy i członkowie organów spółki często nie wiedzą, jak formułować różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne, kto i jak powinien podpisywać uchwały i różne pisma, które dokumenty wymagają rejestracji i czy dane wydarzenie w spółce należy odpowiednio udokumentować, czy też nie. To właśnie z myślą o nich powstała ta publikacja.
Wzory dokumentów z komentarzem, zebrane w 15 rozdziałach, prowadzą Czytelnika od momentu przygotowania umowy lub aktu założycielskiego, poprzez etap spółki w organizacji i ustanowienie władz, aż do jej rozwiązania i likwidacji lub połączenia z inną spółką czy przekształcenia. Kolejne rozdziały zostały poświęcone dokumentacji związanej z takimi zagadnieniami, jak dopłaty, stosunek dominacji i zależności, umorzenie udziałów, rozporządzanie udziałami, wyłączenie wspólnika, zgromadzenie wspólników, podział zysku, zmiana umowy spółki.
Dokumentom towarzyszy zrozumiały, praktyczny komentarz, wskazujący podstawę prawną danej czynności i obowiązki z nią związane.
Czwarte wydanie książki Spółka z o.o. – dokumentacja wewnętrzna z komentarzem uwzględnia ostatnie zmiany przepisów KSH, obejmujące m.in. zasady rezygnacji członków zarządu z pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych, zakres uchwał walnego zgromadzenia wspólników głosowanych obiegowo, określenie dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, terminy przedawnienia roszczeń.
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny zawierający wszystkie wzory dokumentów w wersji edytowalnej. Plik suplementu należy pobrać przez Internet – instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Spis zawartości suplementu elektronicznego: utworzenie spółki, Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wzorzec umowy do rejestracji on-line, Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka w organizacji, Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki w organizacji, Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu niezgłoszenia do rejestracji w terminie, Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu odmowy rejestracji, Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego spółki w organizacji, Kapitał zakładowy. Wkład niepieniężny, Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu, Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu zawyżenia wartości aportu, Wezwanie członka zarządu do wyrównania strat z powodu zgłoszenia spółki do rejestru, Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki do reprezentacji spółki w sporze z zarządem, Pozew o zapłatę z powodu zawyżenia wartości aportu, Wezwanie wspólnika do zwrotu nienależnej wypłaty, Wezwanie wspólników do pokrycia ubytku w majątku spółki powstałego wskutek nienależnej wypłaty, Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na konwersję długu spółki na udziały, Organy wykonawcze spółki, Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków zarządu, Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie powołania zarządu, Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, Uchwała rady nadzorczej w sprawie powołania zarządu, Uchwała w sprawie powołania i ukonstytuowania się zarządu, Wskazanie przez wspólnika prezesa zarządu, Zgoda osoby wskazanej przez wspólnika na wybór na stanowisko prezesa zarządu, Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej, Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej, Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej, Wskazanie przez wspólnika członków rady nadzorczej, Uchwała w sprawie ukonstytuowania się powołanej rady nadzorczej, Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy, Regulamin pracy rady nadzorczej, Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, Zawiadomienie o braku zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, Wniosek wspólnika o udzielenie wyjaśnień przez zarząd, Odmowa zarządu udzielenia wyjaśnień wspólnikowi. Żądanie wspólnika rozstrzygnięcia sporu w drodze uchwały wspólników, Zawiadomienie o uchwale wspólników odmawiającej zgody na udzielenie wyjaśnień, Wniosek wspólnika do sądu o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień, Wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej, Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej, Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań finansowych, Protokół i uchwała zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów, Żądanie wyznaczenia biegłego rewidenta na wniosek wspólnika, Zawiadomienie członka rady nadzorczej o treści uchwały podjętej w drodze głosowania pisemnego, Pozew o zapłatę, Dopłaty, Uchwała w sprawie ustalenia dopłat oraz ich wysokości, Uchwała w sprawie ustalenia terminu wniesienia dopłat, Zawiadomienie wspólników o dopłatach, Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia, Pozew o dopłaty, Uchwała w sprawie zwrotu dopłat, Ogłoszenie o zwrocie dopłat, Zawiadomienie wspólników o zwrocie dopłat, Stosunek dominacji i zależności, Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia pośredniego, Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia bezpośredniego, Żądanie udzielenia informacji o stosunku dominacji lub zależności, Żądanie udzielenia informacji o liczbie udziałów w spółce zależnej, Informacja o stosunku dominacji lub zależności, Informacja o stosunku dominacji lub zależności, Informacja o stosunku dominacji lub zależności, Informacja o liczbie udziałów w spółce zależnej, Zawiadomienie o powstaniu stosunku zależności, Umorzenie udziałów, Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na nabycie udziałów własnych przez spółkę w celu ich umorzenia, Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów przez wspólnika w celu ich umorzenia, Umowa zbycia udziałów w celu ich umorzenia, Uchwała w sprawie zamierzonego dobrowolnego umorzenia nabytych udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego, Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego, Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego, Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przymusowym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego, Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów z czystego zysku, Uchwała zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z automatycznym umorzeniem udziałów, Uchwała zarządu w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego, Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów z czystego zysku, Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego z wezwaniem wierzycieli do wniesienia sprzeciwu, Sprzeciw wierzyciela wobec obniżenia kapitału zakładowego, Uchwała w sprawie zabezpieczenia wierzyciela, Rozporządzanie udziałami, Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów, Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów, Informacja o wyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów, Umowa sprzedaży udziałów, Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów, Objęcie nabytych udziałów i przystąpienie do spółki, Zawiadomienie spółki o zbyciu udziałów, Zawiadomienie i wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwokupu udziałów, Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwokupu, Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów, Informacja o niewyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów, Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie umowy spółki, Wniosek zbywcy do sądu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów, Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie postanowienia sądu, Zawiadomienie sądu o wskazaniu innego nabywcy przez spółkę, Zawiadomienie zbywcy o braku wpłaty ceny zbycia, Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach, Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach, Informacja o wyrażeniu zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach. Umowa zastawu rejestrowego na udziałach, Zawiadomienie spółki o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach, Umowa zastawu na udziałach, Informacja o prawie do wykonywania głosu z zastawionych udziałów, Umowa użytkowania na udziałach, Zawiadomienie spółki o ustanowieniu użytkowania na udziałach, Uchwała w sprawie wskazania nabywcy udziałów w trybie art., k.s.h., Wniosek spółki do sądu o wycenę udziałów oraz wskazanie innego nabywcy w trybie art., k.s.h., Zawiadomienie spółki o śmierci wspólnika, Wezwanie spadkobierców do wskazania wspólnego przedstawiciela. Informacja o ograniczeniach wstąpienia do spółki w miejsce zmarłego wspólnika, Wskazanie spadkobierców wspólnika oraz ich udziałów, Uchwała w sprawie spłaty spadkobierców, Informacja o spłacie spadkobierców, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., Wyłączenie wspólnika, Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki, Uchwała w sprawie wskazania osoby przejmującej udziały wspólnika wyłączonego, Przejęcie udziałów wspólnika wyłączonego przez osobę wskazaną i przystąpienie do spółki, Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przejęciem udziałów wspólnika wyłączonego przez pozostałych wspólników, Wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie ceny przejęcia do depozytu sądowego, Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów, Wezwanie do naprawienia szkody z tytułu bezskutecznego wyłączenia wspólnika, Zgromadzenie wspólników, Pełnomocnictwo do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu, Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania, Podjęcie uchwały w trybie art., §, k.s.h., Podjęcie uchwały w trybie art., §, k.s.h., Zgoda wspólnika na zawiadamianie o zgromadzeniach wspólników pocztą elektroniczną, Sprzeciw wspólnika wobec uchwały podjętej w głosowaniu pisemnym, Żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników, Żądanie byłego członka organu spółki uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników, Wniosek wspólnika o poświadczone odpisy uchwał, Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez osobę wskazaną w umowie spółki, Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez radę nadzorczą, Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników na podstawie orzeczenia sądowego, Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki, Zgoda wspólnika na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki, Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia, Uchwała podjęta poza porządkiem obrad, Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników, Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników. Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników, Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku uchylającego uchwałę zgromadzenia wspólników, Podział zysku, Uchwała w sprawie sposobu podziału zysku i ustalenia dnia dywidendy, Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy, Uchwała zarządu w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy, Umowa pożyczki, Umowa pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika, Zwolnienie spółki z długu przez pożyczkodawcę, Protokół i uchwała w sprawie przyjęcia zwolnienia z długu, Zgoda wierzyciela na przejęcie długu spółki, Umowa o przejęcie długu, Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki od członka zarządu spółki dominującej, Umowa przystąpienia do długu, Zmiana umowy, Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników, Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat nowych wspólników, Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów ze środków spółki, Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników, Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów ze środków spółki, Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników – na mocy postanowień umowy spółki, Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników – w drodze zmiany umowy spółki, Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję długów na udziały – aport wierzytelności z tytułu pożyczki od wspólnika, Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję długów na udziały – potrącenie umowne, Umowa kompensaty wierzytelności i zobowiązań spółki i wspólnika celem pokrycia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy, Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów – w drodze zmiany umowy spółki, Uchwała w sprawie jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki, Wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów, Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów, Wskazanie liczby udziałów do objęcia w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa, Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika, Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowego wspólnika i przystąpienie do spółki, Oświadczenie zarządu o zabezpieczeniu wierzyciela, Rozwiązanie i likwidacja, Uchwała w sprawie rozwiązania spółki, Uchwała w sprawie przeniesienia siedziby spółki za granicę, Uchwała w sprawie wyznaczenia likwidatora, Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki, Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki, Uchwała w sprawie ustalenia dopłat w okresie likwidacji, Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca przechowywania dokumentów po likwidacji, Wniosek wspólnika do sądu o upoważnienie do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki po likwidacji, Uchwała w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji spółki, Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności, Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji, Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego, Wniosek o odwołanie likwidatora i wyznaczenie nowego, Wniosek o złożenie pieniędzy do depozytu sądowego, Zawiadomienie wierzyciela o złożeniu kwoty do depozytu sądowego, Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w likwidacji, Zgoda na powołanie na likwidatora spółki, Ogłoszenie w MSiG o otwarciu likwidacji spółki, Wniosek MSiG-M. Zgłoszenie NIP. Zgłoszenie NIP-, Pismo w postępowaniu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, Łączenie i przekształcenie, Plan połączenia spółek, Zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia, Ponowne zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia, Uchwała w sprawie wyboru biegłego do wyceny udziałów, Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i podjęcia uchwały o połączeniu, Żądanie poddania badaniu planu połączenia, Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z połączeniem, Żądanie zwrotu kosztów badania rachunkowości spółki, Żądanie wykupu udziałów przy łączeniu się spółek, Zgłoszenie planu połączenia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego, Wniosek do sądu o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia, Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z przekształceniem, Żądanie wynagrodzenia z tytułu wygaśnięcia uprawnień w spółce akcyjnej przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Wygaśnięcie uprawnień z obligacji, Roszczenie o wypłatę równowartości udziałów w spółce przekształcanej, Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji, Zwolnienie wspólnika z obowiązku powtarzających się świadczeń na rzecz spółki, Wezwanie do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Oświadczenie osoby fizycznej o uczestnictwie w spółce przekształconej, Oświadczenie osoby prawnej o uczestnictwie w spółce przekształconej, Żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów, Żądanie uznania wartości bilansowej udziałów, Pozew o ustalenie i zmianę wartości bilansowej udziałów, Zgoda wspólnika-komplementariusza na przekształcenie, Uchwała w sprawie przekształcenia, Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego