Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem + cd

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem + cd

304.5 zł 220.50 zł

Bogusław Nowakowski Renata Mroczkowska


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788374265560
Rok wydania: 2009

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem + cd

Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych po zmianach KSH Drugie wydanie unikatowego zbioru dokumentów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółki: od utworzenia spółki i ustanawiania władz, przez dopłaty, rozporządzanie udziałem, wyłączenia wspólnika, podziału zysku, umowy pożyczki, aż do zmian w umowie, rozwiązania spółki lub jej przekształcenia. Każdy dokument opatrzony zrozumiałym, praktycznym komentarzem, wskazującym podstawę prawną danej czynności i obowiązki z nią związane. Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, zapisu, wydruku itp.

Spis treści : Spółka Z O.O. Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem

Wprowadzenie
Rozdział 1
Utworzenie spółki
1. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1)
2. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2)
3. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3)
4. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1)
5. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2)
6. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3)
7. Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 2
Spółka w organizacji
1. Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki w organizacji
2. Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu niezgłoszenia do rejestracji w terminie
3. Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu odmowy rejestracji
4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego spółki w organizacji

Rozdział 3
Kapitał zakładowy. Wkład niepieniężny
1. Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu
2. Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu zawyżenia wartości aportu
3. Wezwanie członka zarządu do wyrównania strat z powodu zgłoszenia spółki do rejestru
4. Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki do reprezentacji spółki w sporze z zarządem
5. Pozew o zapłatę z powodu zawyżenia wartości aportu
6. Wezwanie wspólnika do zwrotu nienależnej wypłaty
7. Wezwanie wspólników do pokrycia ubytku w majątku spółki powstałego wskutek nienależnej wypłaty
8. Zgoda na konwersję długu spółki na udziały

Rozdział 4
Organy wykonawcze spółki
1. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków zarządu
2. Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie powołania zarządu
3. Uchwała rady nadzorczej w sprawie powołania zarządu
4. Uchwała w sprawie powołania i ukonstytuowania się zarządu
5. Wskazanie przez wspólnika prezesa zarządu
6. Zgoda osoby wskazanej przez wspólnika na wybór na stanowisko prezesa zarządu
7. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej
8. Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej (1)
9. Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej (2)
10. Wskazanie przez wspólnika członków rady nadzorczej
11. Uchwała w sprawie ukonstytuowania się powołanej rady nadzorczej
12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy
13. Regulamin pracy rady nadzorczej
14. Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
15. Uchwała o wyrażeniu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
16. Zawiadomienie o braku zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
17. Wniosek wspólnika o udzielenie wyjaśnień przez zarząd
18. Odmowa zarządu udzielenia wyjaśnień wspólnikowi
19. Żądanie wspólnika rozstrzygnięcia sporu w drodze uchwały wspólników
20. Zawiadomienie o uchwale wspólników odmawiającej zgody na udzielenie wyjaśnień
21. Wniosek wspólnika do sądu o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień
22. Wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej
23. Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej
24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań finansowych
25. Protokół i uchwała zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów
26. Żądanie wyznaczenia biegłego rewidenta na wniosek wspólnika
27. Zawiadomienie członka rady nadzorczej o treści uchwały podjętej w drodze głosowania pisemnego

Rozdział 5
Dopłaty
1. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat oraz ich wysokości
2. Uchwała w sprawie ustalenia terminu wniesienia dopłat
3. Zawiadomienie wspólników o dopłatach
4. Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia
5. Pozew o dopłaty
6. Uchwała w sprawie zwrotu dopłat
7. Ogłoszenie o zwrocie dopłat
8. Zawiadomienie wspólników o zwrocie dopłat

Rozdział 6
Stosunek dominacji i zależności
1. Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia pośredniego
2. Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia bezpośredniego
3. Żądanie udzielenia informacji o stosunku dominacji lub zależności
4. Żądanie udzielenia informacji o liczbie udziałów w spółce zależnej
5. Informacja o stosunku dominacji lub zależności (1)
6. Informacja o stosunku dominacji lub zależności (2)
7. Informacja o stosunku dominacji lub zależności (3)
8. Informacja o liczbie udziałów w spółce zależnej

Rozdział 7
Umorzenie udziałów
1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na nabycie udziałów własnych przez spółkę w celu ich umorzenia
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów przez wspólnika w celu ich umorzenia
3. Umowa zbycia udziałów w celu ich umorzenia
4. Uchwała w sprawie zamierzonego dobrowolnego umorzenia nabytych udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego
5. Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
6. Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
7. Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przymusowym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
8. Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów z czystego zysku
9. Uchwała zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z automatycznym umorzeniem udziałów
10. Uchwała zarządu w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
11. Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów z czystego zysku
12. Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego z wezwaniem wierzycieli do wniesienia sprzeciwu
13. Sprzeciw wierzyciela wobec obniżenia kapitału zakładowego
14. Uchwała w sprawie zabezpieczenia wierzyciela

Rozdział 8
Rozporządzanie udziałami
1. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów
3. Informacja o wyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów
4. Umowa sprzedaży udziałów
5. Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów
6. Objęcie nabytych udziałów i przystąpienie do spółki
7. Zawiadomienie spółki o zbyciu udziałów
8. Zawiadomienie i wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwokupu udziałów
9. Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwokupu
10. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów
11. Informacja o niewyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów
12. Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie umowy spółki
13. Wniosek zbywcy do sądu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów
14. Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie postanowienia sądu
15. Zawiadomienie sądu o wskazaniu innego nabywcy przez spółkę
16. Zawiadomienie zbywcy o braku wpłaty ceny zbycia
17. Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach
19. Informacja o wyrażeniu zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach
20. Umowa zastawu rejestrowego na udziałach
21. Zawiadomienie spółki o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach
22. Umowa zastawu na udziałach
23. Informacja o prawie do wykonywania głosu z zastawionych udziałów
24. Umowa użytkowania na udziałach
25. Zawiadomienie spółki o ustanowieniu użytkowania na udziałach
26. Uchwała w sprawie wskazania nabywcy udziałów w trybie art. 185 k.s.h.
27. Wniosek spółki do sądu o wycenę udziałów oraz wskazanie innego nabywcy w trybie art. 185 k.s.h.
28. Zawiadomienie spółki o śmierci wspólnika
29. Wezwanie spadkobierców do wskazania wspólnego przedstawiciela
30. Informacja o ograniczeniach wstąpienia do spółki w miejsce zmarłego wspólnika
31. Wskazanie spadkobierców wspólnika oraz ich udziałów
32. Uchwała w sprawie spłaty spadkobierców
33. Informacja o spłacie spadkobierców

Rozdział 9
Wyłączenie wspólnika
1. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki
2. Uchwała w sprawie wskazania osoby przejmującej udziały wspólnika wyłączonego
3. Przejęcie udziałów wspólnika wyłączonego przez osobę wskazaną i przystąpienie do spółki
4. Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przejęciem udziałów wspólnika wyłączonego przez pozostałych wspólników
5. Wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie ceny przejęcia do depozytu sądowego
6. Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów
7. Wezwanie do naprawienia szkody z tytułu bezskutecznego wyłączenia wspólnika

Rozdział 10
Zgromadzenie wspólników
1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu
2. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania
3. Podjęcie uchwały w trybie art. 227 ő 2 k.s.h. (1)
4. Podjęcie uchwały w trybie art. 227 ő 2 k.s.h. (2)
5. Zgoda wspólnika na zawiadamianie o zgromadzeniach wspólników pocztą elektroniczną
6. Sprzeciw wspólnika wobec uchwały podjętej w głosowaniu pisemnym
7. Żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników
8. Żądanie byłego członka organu spółki uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników
9. Wniosek wspólnika o poświadczone odpisy uchwał
10. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
11. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez osobę wskazaną w umowie spółki
12. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez radę nadzorczą
13. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników na podstawie orzeczenia sądowego
14. Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki
15. Zgoda wspólnika na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki
16. Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia
17. Uchwała podjęta poza porządkiem obrad
18. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników
19. Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników
20. Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników
21. Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku uchylającego uchwałę zgromadzenia wspólników

Rozdział 11
Podział zysku
1. Uchwała w sprawie sposobu podziału zysku i ustalenia dnia dywidendy
2. Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy
3. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy

Rozdział 12
Umowa pożyczki
1. Umowa pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika
2. Zwolnienie spółki z długu przez pożyczkodawcę
3. Protokół i uchwała w sprawie przyjęcia zwolnienia z długu
4. Zgoda wierzyciela na przejęcie długu spółki
5. Umowa o przejęcie długu
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki od członka zarządu spółki dominującej
7. Umowa przystąpienia do długu

Rozdział 13
Zmiana umowy
1. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników
2. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat nowych wspólników
3. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów ze środków spółki
4. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników
5. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów ze środków spółki
6. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników - na mocy postanowień umowy spółki
7. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników - w drodze zmiany umowy spółki
8. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów - w drodze zmiany umowy spółki
9. Uchwała w sprawie jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki
10. Wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów
11. Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów
12. Wskazanie liczby udziałów do objęcia w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa
13. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika
14. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowego wspólnika i przystąpienie do spółki
15. Oświadczenie zarządu o zabezpieczeniu wierzyciela

Rozdział 14
Rozwiązanie i likwidacja
1. Uchwała w sprawie rozwiązania spółki
2. Uchwała w sprawie przeniesienia siedziby spółki za granicę
3. Uchwała w sprawie wyznaczenia likwidatora
4. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki
5. Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki
6. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat w okresie likwidacji
7. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca przechowywania dokumentów po likwidacji
8. Wniosek wspólnika do sądu o upoważnienie do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki po likwidacji
9. Uchwała w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji spółki
10. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji
12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego
13. Wniosek o odwołanie likwidatora i wyznaczenie nowego
14. Wniosek o złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
15. Zawiadomienie wierzyciela o złożeniu kwoty do depozytu sądowego

Rozdział 15
Łączenie i przekształcenie
1. Plan połączenia spółek
1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu
2. Definicje użyte w Planie Połączenia
3. Sposób połączenia i jego podstawy prawne
4. Metodologia i zasady ustalenia stosunku wymiany udziałów
5. Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej
6. Dopłaty
7. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej
8. Dzień, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej
9. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 ő 1 pkt 5 k.s.h.)
10. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane
11. Uzgodnienie Planu Połączenia
12. Załączniki do Planu Połączenia
2. Zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia
3. Ponowne zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia
4. Uchwała w sprawie wyboru biegłego do wyceny udziałów
5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i podjęcia uchwały o połączeniu
6. Żądanie poddania badaniu planu połączenia
7. Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z połączeniem
8. Żądanie zwrotu kosztów badania rachunkowości spółki
9. Żądanie wykupu udziałów przy łączeniu się spółek
10. Zgłoszenie planu połączenia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego
11. Wniosek do sądu o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
12. Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia
13. Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z przekształceniem
14. Żądanie wynagrodzenia z tytułu wygaśnięcia uprawnień w spółce akcyjnej przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
15. Wygaśnięcie uprawnień z obligacji
16. Roszczenie o wypłatę równowartości udziałów w spółce przekształcanej
17. Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji
18. Zwolnienie wspólnika z obowiązku powtarzających się świadczeń na rzecz spółki
19. Wezwanie do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej
20. Oświadczenie osoby fizycznej o uczestnictwie w spółce przekształconej
21. Oświadczenie osoby prawnej o uczestnictwie w spółce przekształconej
22. Żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów
23. Żądanie uznania wartości bilansowej udziałów
24. Pozew o ustalenie i zmianę wartości bilansowej udziałów
25. Zgoda wspólnika-komplementariusza na przekształcenie
26. Uchwała w sprawie przekształcenia
27. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki po wszczęciu postępowania egzekucyjnego
28. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego