Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych za 2019 rok
Zapowiedź

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych za 2019 rok

Aleksandra Bieniaszewska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381983242
Rok wydania: 2020

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018

Praktyczny poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych opatrzony licznymi przykładami wraz z wypełnionymi formularzami sprawozdań. Stan prawny opracowania: styczeń 2020 r. W naszej książce znajdą Państwo:

Szczegółowe zasady sporządzania nowej wersji sprawozdania Rb-NDS – 60 stron szczegółowego omówienia,
Szczegółowe omówienie zmian wprowadzonych przez nowelizacje rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
Wyjaśnienia jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego zgodnie z nowymi zasadami,
128 odpowiedzi na szczegółowe pytania w podziale na poszczególne sprawozdania budżetowe,
Wyjaśnienia jak ujmować dane zdarzenia gospodarcze i budżetowe w sprawozdaniach budżetowych w formie odpowiedzi na pytania,
Wyjaśnienia w zakresie księgowania VAT w samorządowych zakładach budżetowych (z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności) i ujmowania go w sprawozdaniach budżetowych,
Wyjaśnienia w zakresie sporządzania sprawozdania SP-1,
Przedstawienie sytuacji, gdy następują powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
Aktualne przykłady sporządzania 10 sprawozdań budżetowych wraz z wypełnionym wzorem sprawozdania,
Powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (w 2019 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości i planów kont – chodzi o rozporządzenie z 27.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2471) oraz z 23.3.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 589) oraz 2 nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – chodzi o nowelizację z 5.2.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 257) oraz z 16.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363),
Terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

Książka oparta jest na następujących zmianach:

W dniu 22.10.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1996). Wyjątkiem od tej daty wejścia w życie w dniu 22.10.2019 r. są przepisy odnoszących się do zmian w zakresie sprawozdań Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-34S, Rb-50 i Rb-70, które weszły w życie z dniem 1.1.2020 r. Nowe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do miesięcznych sprawozdań Rb-FEP za miesiąc październik 2019 r. oraz kwartalnych sprawozdań Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-34S, Rb-50 i Rb-70 za I kwartał 2020 r. Ta nowelizacja wprowadziła znaczące zmiany w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-NDS. Przyczyną zmian w zakresie sporządzania tego sprawozdania jest ustawa z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), która miała na celu zracjonalizowanie możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienia ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienia mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego.
W dniu 1.2.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 21.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 138), z tym, że przepisy tego rozporządzenia stosowało się po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb-33 i Rb-35 za IV kwartały 2018 r. oraz rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE i Rb-28UE WPR za rok 2018. Zmiany dotyczyły budżetu państwa. Zakres zmian miał charakter porządkowy, ponadto zmiany polegały na wprowadzeniu nowych obowiązków sprawozdawczych.

W książce wyjaśniamy m.in.:

Jak wykazywać dane w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie PIT, CIT, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe,
Czy w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S należy wykazywać w należnościach należności sporne dochodzone na drodze sądowej,
Jak ujmować w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-N i sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) opłaty przekształceniowe przypisywane na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1314),
Jak ujmować w sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności wobec kontrahentów,
Jak ujmować w sprawozdawczości budżetowej wpływy dochodów z funduszu alimentacyjnego – powiązania między sprawozdaniem Rb-27S i Rb-27ZZ,
Jak wykazać w sprawozdaniach budżetowych dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłaconych do OPS oraz ich przekazanie przez JST do budżetu wojewody po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa,
Czy koszty upomnienia dotyczące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają wykazaniu przez JST w kwartalnym sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-28S wykonane wydatki, które w następnym miesiącu zostaną zrefundowane? Czy wpływają one na zaangażowanie,