Sprawozdania i podatki w samorządowych zakładach budżetowych. Zamknięcie roku 2020

Sprawozdania i podatki w samorządowych zakładach budżetowych. Zamknięcie roku 2020

Cellary Mieczysława


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325581732
Rok wydania: 2016

Sprawozdania i podatki w samorządowych zakładach budżetowych. Zamknięcie roku 2015

Samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania z wydatków strukturalnych. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań:

 • 15 stycznia 2016 r. – zakończenie inwentaryzacji drogą z spisu natury, i potwierdzenia sald
 • 1 lutego 2016 r. upływa termin przekazania przez samorządowe zakłady budżetowe do zarządu JST kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za IV kwartał oraz rocznego Rb-UZ,
 • 25 marca 2016 sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, co wynika z art. 25 ust. 5 pkt 2) ustawy o rachunkowości
Do 31 marca 2016 r. należy sporządzić:
 • sprawozdania finansowe za 2015 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją (w tym w przypadku ujawnienia różnic inwentaryzacyjnych - wyjaśnienie i rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych w księgach 2015 r.)
 • roczne sprawozdania z wydatków strukturalnych Rb-WSa

W dniu 23 września 2015 r. weszła w życie ustawa z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). Do zmian, które dotyczą samorządowych zakładów budżetowych należy zaliczyć:
 • transakcje zysków i strat nadzwyczajnych zostały usunięte dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (przepis obowiązuje do sprawozdań składanych za okres 1.1.2016–31.12.2016 r.),
 • do art. 4 dodano ust. 1a i 1b, przez co uściślono stosowanie zasady rzetelnego obrazu oraz zasadę istotności.


 • Ponadto w dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1954). Ma ono następujący wpływ na funkcjonowanie samorządowych zakładów budżetowych:
 • usunięte zostały wraz z opisem konto 770 „Zyski nadzwyczajne” i konto 771 „Straty nadzwyczajne”;
 • w związku z wykreśleniem kont 770 oraz 771 zmieniony został opis do kont zespołu 4 i 5 oraz do konta 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” i konta 860 „Wynik finansowy”, gdzie usunięte zostały treści dotyczące strat i zysków nadzwyczajnych;
 • uzupełniono opis do konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”, gdzie dopisano ewidencję przychodów o nadzwyczajne wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
 • uzupełniono opis do konta 761 „Pozostałe koszty operacyjne”, gdzie dopisano ewidencję kosztów o nadzwyczajnej wartości lub , które wystąpiły incydentalnie;
 • ze wzoru rachunku zysków i strat wykreślono pozycje:
  a) I „Zysk (strata) z działalności gospodarczej” (F+G-H)
  b) J „Wynik zdarzeń nadzwyczajnych” oraz punkty tej pozycji „I Zyski nadzwyczajne” i „II Straty nadzwyczajne”
 • uzupełniono pod częścią tabelaryczną rachunku zysków i start:
  a) „Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej” wprowadzić brzmienie do pkt 1 Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie”
  b) oraz zyski i straty nadzwyczajne


 • Trzeba zwrócić uwagę na ważną uchwałę NSA z 26.10.2015 r. (I FPS 4/15). NSA wskazał, że gminnych zakładów budżetowych nie można uznawać za odrębnego od gminy podatnika VAT, ponieważ nie spełniają one warunku samodzielności . W związku z podjętą uchwałą resort finansów zapowiedział, że gminne zakłady budżetowe zostaną objęte planowanym obowiązkowym „scentralizowaniem” rozliczeń VAT w samorządach (aktualnie trwaja prace nad zmianą przepisów dotyczącyh VAT).
  Samorządowe zakłady budżetowe nie będą odrębnymi podatnikami Vat a rozliczenie czynności opodatkowanych wykonywanych przez te zakłady będą dokonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  Dzięki książce dowiedzą się Państwo m.in.:
 • jak sporządzić roczne sprawozdania finansowe – szczegółowe omówienie bilansu, rachunku zysków i strat i zestawienia zmian w funduszu wraz z przedstawieniem wyceny poszczególnych pozycji i powiązań poszczególnych wierszy z kontami ,
 • jak w sprawozdaniu finansowym ująć salda kont bilansowych, prawidłowo wyliczyć wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych oraz wynik finansowy i zaprezentować zmiany w funduszu jednostki,
 • jak wyceniać aktywa i dokonać odpisów aktualizujących, w tym odpisów na należności od kontrahentów,
 • jak w sprawozdaniu Rb-30S zaprezentować przychody, koszty i inne obciążenia, wpłatę do budżetu środków obrotowych, stan środków obrotowych w tym wpłatę do budżetu środków obrotowych,
 • jakie są zasady opodatkowania nadwyżki środków obrotowych,
 • jakie dochody samorządowych zakładów budżetowych są zwolnione z opodatkowania,
 • jakie są konsekwencje uchwały NSA z 26.10.2015 r. na funkcjonowanie samorządowych zakładów budżetowych,
 • jakie wydatki samorządowych zakładów budżetowych należy uznać za strukturalne i do jakich kodów je przypisać,
 • jak stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych,
 • jak prawidłowo stosować zasady sporządzania korekt,
 • jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych,
 • jak prezentować zobowiązania według właściwych grup wierzycieli,
 • jak wykazywać należności według prawidłowych gup dłużników,
 • jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ.

 • Schematy księgowań w zakresie:
 • Nadwyżki środków budżetowych
 • Wzajemnych rozliczeń z budżetem
 • Kosztów i przychodów na przełomie roku budżetowego,
 • Różnic inwentaryzacyjnych,
 • Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne
 • Rezerwy,
 • Różnice kursowe,
 • Ustalanie wyniku finansowego,
 • Korekty błędów,
 • Odpisy aktualizujące należności,
 • Zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

 • Wzory dokumentów:
 • Uzgodnienie sald – odcinek A i B,
 • Protokół z weryfikacji należności,
 • Zestawienie obrotów i sald dla ręcznie prowadzonych ksiąg inwentarzowych,
 • Zarządzenie o inwentaryzacji,
 • Przykładowe rozliczenie (wycena) spisu materiałów spisanych w koszty a niezużytych,do końca roku,
 • Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
 • Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
 • Bilans, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu,
 • Sprawozdania budżetowe Rb-30S
 • Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ
 • Sprawozdania Rb-WSa.


 • Książka zawiera ponadto liczne tabele, zestawienia oraz przykłady sporządzania poszczególnych sprawozdań z uwzględnieniem specyfiki samorządowych zakładów budżetowych. Szczegółowo opisane zostało ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych w tym stanowiące zobowiązanie do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z jego prezentacja w sprawozdawczości budżetowej i finansowej.