Sprawozdania o odpadach komunalnych

Sprawozdania o odpadach komunalnych

129 zł 108.37 zł

Małgorzata Brzóska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381282819
Rok wydania: 2019

Sprawozdania o odpadach komunalnych Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych

Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało nałożonych na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2018. Była to odpowiedź na szerzącą się w Polsce plagę pożarów miejsc magazynowania odpadów. Odbieranie i zbieranie odpadów komunalnych wiąże się z koniecznością ich ewidencjonowania i prowadzeniem sprawozdawczości.
Przygotowany poradnik jest właśnie odpowiedzią na nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1627), co oznacza, że za 2018 rok sprawozdania o odpadach komunalnych będą musiały być przygotowane według nowych szablonów. Dotyczy to następujących grup podmiotów: wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast; marszałkowie województw oraz inne podmioty: odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
zbierający odpady komunalne,(w tym prowadzący PSZOK-i oraz prowadzący punkty skupu surowców wtórnych).
Książka Sprawozdania o odpadach komunalnych składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się ogólne wyjaśnia zmian prawnych wprowadzonych nie tylko rozporządzeniem z lipca 2018 r. ale także ubiegłorocznym nowelizacjom ustawy o czystości i porządku w gminie i ustawy o odpadach. Druga część to szczegółowe omówienie każdego wzoru sprawozdań rubryka po rubryce. W tym miejscu każdy sporządzający sprawozdanie otrzyma wyjaśnienie co wpisać i jaka jest podstawa tej informacji. Dodatkowo poradnik zawiera liczne zestawiania tabelaryczne, przykłady i wzory, stanowiące wyjątkowe wsparcie dla przygotowania sprawozdań.Są to m.in.: tabele:
Zestawienie podstawowej charakterystyki sprawozdań z terminem przekazania dokumentu
Zestawienie potencjalnych kar za błędy w sprawozdaniach
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] do 2020 r.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] do 2020 r.
Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach
Zestawienie ilości odpadów komunalne zebranych i wytworzonych w kg na 1 mieszkańca w latach 2014–2017
wzory:

Wzór wyliczenia poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (PMTS)
Sposób obliczania masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.
Sposób obliczania masy odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku przekazanych do składowania.

Dzięki książce Sprawozdania o odpadach komunalnych Czytelnik otrzyma następujące informacje:
szczegółowe omówienie wszystkich formularzy sprawozdawczych wynikających ze rozporządzenia –analiza i zasady poprawnego wypełniania,
gdzie i dla jakich kodów odpadów należy podać parametr AT4?
jak wykorzystać dane z RIPOK? Jakie informacje Zarządzający Regionalną Instalacją jest zobligowany przekazywać na mocy ustawy o czystości i porządku w gminie?
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, najnowsze dane z GUS a dane wejściowe do obliczeń,
zasady obliczania poziomu ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (PMTS).

Nabywając książkę Sprawozdania o odpadach komunalnych, otrzymują Państwo:
zebrane w jednym miejscu szczegółowe wyjaśnienia jak przygotować sprawozdanie w zakresie odpadów komunalnych,
praktyczną pomoc dla pracowników zajmujących się dokumentacja sprawozdawczą dotyczącą odpadów komunalnych,
wskazanie sposobów postępowań i konkretnych wyliczeń.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:
podział formularzy sprawozdań na fragmenty i szczegółowe ich omówienie,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
hipotetyczne przykłady wyliczeń dla poszczególnych podmiotów,
uwzględnienie najnowszych zmian w prawie i orzecznictwie oraz autorskie wskazówki postępowań, wynikające z wieloletniego doświadczenia w zakresie interpretacji prawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.