Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego

Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego

Chojnacka Ewa


Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Isbn: 9788323140610
Rok wydania: 2018

Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego

WSTĘP - 9 Rozdział 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE - 11 1.1. Pojęcie sprawozdania finansowego - 11 1.2. Uregulowania prawne w zakresie sprawozdania finansowego - 12 1.3. Cel sprawozdania finansowego - 18 1.4. Użytkownicy sprawozdania finansowego - 18 1.5. Założenia podstawowe sporządzania sprawozdania finansowego - 21 1.6. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego - 22 1.7. Elementy sprawozdania finansowego - 26 1.8. Informacja dodatkowa - 29 1.9. Badanie sprawozdania finansowego - 32 1.10. Obowiązki i terminy w zakresie sprawozdania finansowego - 34 Rozdział 2. BILANS - 39 2.1. Pojęcie bilansu - 39 2.2. Ogólna postać bilansu - 41 2.3. Aktywa trwałe - 48 2.4. Aktywa obrotowe - 55 2.5. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziały (akcje) własne - 61 2.6. Kapitał (fundusz) własny - 63 2.7. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 69 2.8. Wycena pozycji bilansowych - 77 2.9. Dodatkowe informacje i objaśnienia - 79 Rozdział 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - 87 3.1. Pojęcie rachunku zysków i strat - 87 3.2. Ogólna postać rachunku zysków i strat - 90 3.3. Podstawowa działalność operacyjna - 95 3.4. Pozostała działalność operacyjna - 105 3.5. Działalność finansowa - 111 3.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - 116 3.7. Dodatkowe informacje i objaśnienia - 126 Rozdział 4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - 131 4.1. Pojęcie rachunku przepływów pieniężnych - 131 4.2. Ogólna postać rachunku przepływów pieniężnych - 133 4.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - 141 4.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - 153 4.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - 157 4.6. Pozycje uzgadniające rachunek przepływów pieniężnych - 162 4.7. Dodatkowe informacje i objaśnienia - 164 Rozdział 5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM - 167 5.1. Pojęcie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - 167 5.2. Ogólna postać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - 171 5.3. Korekty kapitału (funduszu) własnego na początek okresu - 172 5.4. Zmiany elementów kapitału (funduszu) własnego w trakcie okresu - 175 5.5. Propozycja rozliczenia wyniku - 190 5.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia - 191 Załącznik 1. Konstrukcja bilansu według ustawy o rachunkowości - 193 Załącznik 2. Konstrukcja rachunku zysków i strat według ustawy o rachunkowości - 199 Załącznik 3. Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych według ustawy o rachunkowości - 203 Załącznik 4. Konstrukcja zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym według ustawy o rachunkowości - 207 Literatura - 211 Spis tabel - 215 Spis schematów - 217