Sprawozdanie finansowe za 2020 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych Rup Oddk
Bestseller

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych Rup Oddk

Wojciech Rup


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047094
Rok wydania: 2021

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych Rup Oddk samorządowych zakładów budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego

Książka wyd. ODDO to instruktaż sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej. Rup Wojciech, doświadczony praktyk:
omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie),
szczegółowo charakteryzuje poszczególne części sprawozdania, wzbogacając komentarz podpowiedziami z praktyki, przykładami liczbowymi, schematami ewidencji,
omawia sporządzanie sprawozdań finansowych łącznych dla sektora państwowego i jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego,
wskazuje, jakie informacje należy podać w informacji dodatkowej, aby wypełnić nowy obowiązek.
W książce Sprawozdanie finansowe za 2019 rok szczególną uwagę poświęcono aspektom praktycznym procedur księgowych obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań, więc różne zagadnienia związane z ewidencją i sprawozdawczością ilustrowane są przykładami liczbowymi i przykładami ewidencji na schematach teowych kont.
Dodatkowo interpretację niektórych zagadnień wzmocniono odniesieniem do zasad sporządzania sprawozdań budżetowych. Pomocne jest również pokazanie różnic w prezentacji niektórych kategorii finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych.
Najważniejsze zmiany w wydaniu na 2019 r.:
nowe podejście do przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – ewidencja i ujęcie w sprawozdaniach za 2019 r. zgodnie z nowym stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności,
omówienie nowej interpretacji dotyczącej wyceny gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie według nowego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości,
praktyczny przykład prezentacji w Informacji dodatkowej danych ustalonych na postawie pozycji innych części sprawozdania, ewidencji bilansowej i pozabilansowej oraz dokumentacji źródłowej,
wprowadzono nowe interpretacje i doprecyzowano dotychczas stosowane sposoby prezentacji niektórych zagadnień