Sprawozdawczość i rachunkowość

 1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 6 Płatności w formie akcji własnych. świadczenia pracownicze
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373346192 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 7 Instrumenty finansowe (część I)
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373346598 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 3. MSR 41 Rolnictwo
  MSR 41 Rolnictwo
  Celem MSR 41 jest przedstawienie sposobu ujmowania aktywów biologicznych i zasad wyceny produktów rolniczych w chwili zbiorów bądź pozyskania, a także określenie zakresu ujawniania informacji o działaln ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376410777 Autor: Teresa Kiziukiewicz
  Wydawnictwo Difin
 4. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
  MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce
  Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 wyjaśnia podstawowe de61441;nicje i zasady rachunkowości oraz prezentuje układ bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) i inform ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517708 Autor: Kazimiera Winiarska
  Wydawnictwo Difin
 5. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
  MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce
  Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do księgowych sporządzających sprawozdania 61441;nansowe zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz do studentów zainte ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517821 Autor: Elżbieta Kalwasińska
  Wydawnictwo Difin
 6. MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
  MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
  Opracowanie zawiera praktyczne informacje o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 29. W sposób zwięzły autorzy wyjaśnili pojęcia użyte w standardzie, oraz metody aktualizacji wyceny pozycji bilan ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517463 Autor: Sławomir Sojak
  Wydawnictwo Difin
 7. MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności
  MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności
  W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego kierownictwa w jednostkach. Sprawozdawcz ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517302 Autor: Sławomir Sojak
  Wydawnictwo Difin
 8. MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
  MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
  Autorzy przybliżają zasadnicze ustalenia MSSF 1, zajmując się przede wszystkim ich zastosowaniem w praktyce. Jest to ważne z tego względu, że coraz więcej krajowych podmiotów gospodarczych będzie zobo ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517456 Autor: Praca zbiorowa
  Wydawnictwo Difin
 9. MSR 37 Rezerwy zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
  MSR 37 Rezerwy zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
  Ze względu na obowiązek stosowania MSR/MSSF przez emitentów papierów wartościowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe i banki co wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517289 Autor: Sławomir Sojak
  Wydawnictwo Difin
 10. MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym
  MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym
  W książce przedstawiono klasyfikację zdarzeń po dniu bilansowym oraz zasady ich ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Przepisy prawa zostały zilustrowane praktycznymi przykładami z opublikowanych sprawozd ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517272 Autor: Katarzyna Trzpioła
  Wydawnictwo Difin