Sprawozdawczość i rachunkowość

 1. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
  MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce
  Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do księgowych sporządzających sprawozdania 61441;nansowe zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz do studentów zainte ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517821 Autor: Elżbieta Kalwasińska
  Wydawnictwo Difin
 2. MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
  MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
  Opracowanie zawiera praktyczne informacje o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 29. W sposób zwięzły autorzy wyjaśnili pojęcia użyte w standardzie, oraz metody aktualizacji wyceny pozycji bilan ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517463 Autor: Sławomir Sojak
  Wydawnictwo Difin
 3. MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności
  MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności
  W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego kierownictwa w jednostkach. Sprawozdawcz ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517302 Autor: Sławomir Sojak
  Wydawnictwo Difin
 4. MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
  MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
  Autorzy przybliżają zasadnicze ustalenia MSSF 1, zajmując się przede wszystkim ich zastosowaniem w praktyce. Jest to ważne z tego względu, że coraz więcej krajowych podmiotów gospodarczych będzie zobo ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517456 Autor: Praca zbiorowa
  Wydawnictwo Difin
 5. MSR 37 Rezerwy zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
  MSR 37 Rezerwy zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
  Ze względu na obowiązek stosowania MSR/MSSF przez emitentów papierów wartościowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe i banki co wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517289 Autor: Sławomir Sojak
  Wydawnictwo Difin
 6. MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym
  MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym
  W książce przedstawiono klasyfikację zdarzeń po dniu bilansowym oraz zasady ich ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Przepisy prawa zostały zilustrowane praktycznymi przykładami z opublikowanych sprawozd ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517272 Autor: Katarzyna Trzpioła
  Wydawnictwo Difin
 7. Standardy sprawozdawczości finansowej MSR-US GAAP-Polskie Ustawodawstwo
  Standardy sprawozdawczości finansowej MSR-US GAAP-Polskie Ustawodawstwo
  W publikacji szczególną uwagę poświęcono: - pojęciu standardu sprawozdawczości finansowej oraz ramom instytucjonalnym i organizacyjnym podstawowych źródeł standaryzacji, tj. Międzynarodowych Standard ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8372515956 Autor: Jan Turyna
  Wydawnictwo Difin
 8. Międzynarodowe standardy rachunkowości
  Międzynarodowe standardy rachunkowości Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników
  W książce przedstawiono zasady sporządzania i prezentacji dwóch głównych elementów sprawozdania finansowego – bilansu oraz rachunku zysków i strat – poczynając od nadrzędnych zasad rachunkowości, ...
  Wydanie: 0 Isbn: Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 9. Międzynarodowe standardy rachunkowości
  Międzynarodowe standardy rachunkowości Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników
  W książce przedstawiono zasady sporządzania i prezentacji dwóch głównych elementów sprawozdania finansowego bilansu oraz rachunku zysków i strat poczynając od nadrzędnych zasad rachunkowości, poprzez ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8374840277 Autor: Walińska Ewa
  Wolters Kluwer Polska
 10. Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczenie połączeń w świetle MSSF/MSR
  Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczenie połączeń w świetle MSSF/MSR
  Celem publikacji jest przedstawienie tematyki związanej z rozliczeniem połączeń spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788375267013 Autor: Wojciech Więcław
  Wolters Kluwer Polska