Świadczenia rodzinne Komentarz 2019

Świadczenia rodzinne Komentarz 2019

169 zł 148.39 zł

Wojciech Maciejko


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381589369
Rok wydania: 2019

Świadczenia rodzinne Komentarz

Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zagadnienia związane z:

ustalaniem praw do świadczeń rodzinnych,
wysokością świadczeń,
okresem przysługiwania,
wypłatą świadczeń, ich utratą oraz wygaśnięciem.
W ramach zagadnień procesowych przeprowadzono wykładnię unormowań regulujących: wszczęcie postępowania administracyjnego oraz inicjatywę dowodową i postępowanie wyjaśniające z uwzględnieniem dowodu z wywiadu rodzinnego.

W komentarzu Świadczenia rodzinne szczególną uwagę poświęcono nadzwyczajnym postępowaniom charakterystycznym dla tej regulacji:
pozakodeksowemu postępowaniu w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji pozytywnej bez zgody strony,
postępowaniu w sprawie sprostowania błędu w decyzji odmownej,
postępowaniu w sprawie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane.
Kolejne – 5. wydanie komentarza uwzględnia najnowszy tekst jednolity oraz wszystkie zmiany zawarte m.in. w:
ustawie z 31.1.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303), która ma na celu jest zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych;
ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), która wprowadziła regulacje służące odpowiedniemu zabezpieczeniu danych osobowych oraz zastąpiła uprawnienia podmiotów posiadających uprawnienia do przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin przez podmioty, obowiązkiem ich przetwarzania. Podmioty te zobowiązane są do zabezpieczenia danych co najmniej poprzez wymóg dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie nadane przez administratora danych oraz zobowiązania ich do zachowania danych osobowych w poufności.