Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami podręcznik dla pracodawców

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami podręcznik dla pracodawców

Halina Wojciechowska Piskorska


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788374267014
Rok wydania: 2011

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami podręcznik dla pracodawców

Podręcznik do szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami został opracowany zgodnie z programem ramowym szkolenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Każdy temat programu został szczegółowo omówiony. I. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (Dyrektyw WE, Konwencji MOP). II. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. III. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. IV. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (zwłaszcza powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy) i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka. V. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy. VI. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. VII. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników). VIII. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.