Szkolenie wstępne instruktaż ogólny film na pendrivie

Szkolenie wstępne instruktaż ogólny film na pendrivie

Rączkowski Bogdan


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: VD985P
Rok wydania: 2014

Szkolenie wstępne instruktaż ogólny film na pendrivie

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego celem jest pomoc uczestnikom szkolenia w zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Widz zapozna się z obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bhp oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Film można obejrzeć w całości albo wybrać odpowiednie zagadnienie z menu:
Przepisy bhp – podstawa prawna
Obowiązki i uprawnienia pracodawcy
Obowiązki i uprawnienia pracowników
Uprawnienia służb bhp
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bądź zasad bhp
Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
Zagrożenia dla zdrowia
Podstawowe zasady bhp przy obsłudze urządzeń
Zasady prawidłowego przenoszenia ciężarów
Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
Porządek i czystość w miejscu pracy
Profilaktyczna opieka lekarska
Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
Postępowanie w razie wypadku