Archiwizacja dokumentacji


Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Regliński Andrzej

Książka objaśnia problematykę dotyczącą postępowania z dokumentacją – od chwili utworzenia pierwszego dokumentu w sprawie aż do przekazania dokumentacji do archiwum państwowego (w przypadku materiałów archiwalnych) lub w celu jej zniszczenia (gdy mamy do czynienia z dokumentacją niear

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Archiwizacja dokumentacji

Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych

Tomasz Radziszewski

Jak efektywnie zarządzać archiwalną dokumentacją elektroniczną? W jaki sposób archiwizować dokumenty w systemie EZD? Komu należy udostępnić dokumentację znajdującą się w archiwum i kiedy można odmówić jej udostępnienia? Jakie informacje powinny się znaleźć w metadanych dokument

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Archiwizacja dokumentacji

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych

Jolanta Oleńska

Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych!Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane lub współfinansowane z europejskich funduszy unijnych jest zobowiązany do przestrzegania zasad kontroli finansowej i me

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Archiwizacja dokumentacji