BHP w oświacie książka


BHP w praktyce 2020 Rączkowski

BHP w praktyce Rączkowski 2020

Rączkowski Bogdan

Książka BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020

BHP 2020 Podręczny zbiór przepisów

BHP 2020 Podręczny zbiór przepisów

Michał Abramowski

Książka podręczny zbiór przepisów BHP 2020 zawiera zaktualizowane regulacje dotyczące m.in.: szkoleń okresowych BHP w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, profilaktycznych posiłków i napojów, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020

BHP w oświacie

BHP w oświacie 2020 - w szkole i placówkach oświatowych ze wzorami dokumentów

Michał Abramowski

Kompleksowe opracowanie zagadnienia bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych ze szczególnym omówieniem zmian wprowadzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny Rączkowski

Bogdan Rączkowski

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studen

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020

Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym

Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym

Aleksandra Kaźmierczak

Książka dla służb bhp jest z suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce – związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, środkami ochrony indywidualnej, przykładowe opracowanie „Instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia wypadku

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020