KRIO Komentarz


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków),pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek

Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, a także orzecznictw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Krystyna Gromek

Wydanie Becka z 2013 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego bazuje na tekście jednolitym z 15.6.2012r. (Dz. U. poz. 788) uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze, dotyczące m.in.: - nowelizacji z 10.6.2012 r. zakazującej stosowania kar cielesnych wobec małoletnich,- nowelizacji z 27.4.2012 r. doty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz do art 61-144

Jędrejek Grzegorz

Pokrewieństwo i powinowactwo zawarte w tytule II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który reguluje pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz stanowi kontynuację publikacji Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616 (Warszawa 2013). W komentarzu zostały przedstawione ta

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz Wierciński

Wierciński Jacek

Pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod redakcją naukową prof. UW dra hab. Jacka Wiercińskiego. W gronie Autorów znaleźli się wybitni prawnicy z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, wśród których większość stanowią sędziowie Sądów Apelacyjnych i Okr

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Wybór orzecznictwa

Kotłowski

W komentarzu w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez pryzmat przywoływanych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Poza przeglądem dotychczasowego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Opieka i kuratela Komentarz do art 145-184

Jędrejek Grzegorz

Komentarz obejmuje peryfraza artykułów art. 145-184 zawartych w tytule III kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który reguluje opiekę i kuratelę. Opracowanie stanowi kontynuację tomu I Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616 (Warszawa 2013) oraz tomu II Kodeks rod

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019