Ochrona środowiska w gminie


Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe opinie i uzgodnienia karta informacyjna przedsięwzięcia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Anna Siwkowska

W książce omówiono nowe regulacje wynikające z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712) o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska w praktyce gminy Rakoczy

Bartosz Rakoczy

Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiotem korzystającym ze środowiska. W publikacji znajdziesz m.in. omówienie następujących zaga

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody

Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody Wzory z komentarzem

Anna Barczak

Dzięki tej książce gminy z łatwością sporządzą najważniejsze uchwały w zakresie ochrony środowiska. Książka stanowi wsparcie dla gmin. Jego głównym zadaniem jest podniesienie świadomości legislacyjnej rad gmin w tej kwestii. Formuła poradnika ułatwia tworzenie prawidłowych aktów

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Proces inwestycyjny

Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych Aspekty prawnośrodowiskowe

Marcin Pchałek

Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Informacje o koniecznych decyzjach administracyjnych zostały rozproszone w poszczególnych ustawach dotyczących planowania przestrzennego, ochrony środowiska i procesu budowlanego. Kwestie te są reg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Ochrona środowiska w firmie

Ochrona środowiska w firmie

Filip Poniewski

Każda prowadzona działalność gospodarcza oddziałuje w pewnym stopniu na środowisko. Przepisy prawa, głównie Prawo ochrony środowiska, a także inne ustawy, nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków w tym zakresie. Publikacja zawiera wskazówki dotyczące przygotowania się do r

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Izabela Dutkowiak

Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, etap po etapie, zostało opisane postępowanie w zakresie wydania tzw. decyzji środowiskowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz

Bartłomiej Opaliński

Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków , zawierająca: - liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań, - bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznacz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2020