Pomocy społecznej książka


Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD

Magdalena Szochner Siemińska

Książka jest syntezą nowych przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i obejmuje swym zakresem wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, programów rządowych, służby zdrowia ( w zakresie ZOL). Poradnik koncentruje się na zasadach funk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Pomoc społeczna

Świadczenia z pomocy społecznej Postępowanie administracyjne

Szrajda Małgorzata

Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjnej istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Autorka – główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zwraca uwagę na nowe rozwiązania prawne zawarte

Wydawnictwo: Infor w dziale Prawo administracyjne

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej

Niedbalski Jakub

Książka Jakuba Niedbalskiego to imponujące studium empiryczne przeprowadzone zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Autor dokonuje wszechstronnej, pogłębionej analizy miejsca, w którym z całą jaskrawością wychodzą na jaw reguły rządzące konstruowaniem ładu społecznego. M

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w dziale Służba zdrowia Opieka zdrowotna

Ustawa Za życiem oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2019

Brzezińska Anna

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1860), a w wraz z nią na Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej spadają nowe obowiązki związane z realizacją Programu Za życiem. Z dniem 31.12.2016 r

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Pomoc społeczna

Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Anna Brzezińska

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- omawia konsekwencje dla jednostek pomocy społecznych zmian dokonanych przez tzw. „specusta

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Pomoc społeczna

Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej

Żukiewicz Arkadiusz

Książka prezentuje problematykę reintegracji społecznej i zawodowej osób narażonych na lub marginalizowanych i/lub wykluczonych społecznie. Jest to studium teoretyczno-metodyczne odwołujące się do praktyki działań w sferze reintegracji społecznej i zawodowej podejmowanej wśród podopie

Wydawnictwo: Impuls w dziale Praca Rynek pracy Płace

Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej

Daniel Paweł

Książka zawiera obszerny opis rodzajów świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które często są przedmiotem kontroli sądowej – będzie przydatna przede wszystkim praktykom stosującym przepisy prawa z tego zakresu.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Pomoc społeczna

Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej

Woźniczko Karolina

Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu pracodawcy będą mogli prowadzić skuteczny proces zarządzania kadrami. Publikacja ta podpowie, jak w sposób zgodny z prawem nawiązać stosunek pracy. Ujęto w niej również w sposób kompleksowy wymagania kwalifikacyjne wobec kandyda

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Pomoc społeczna

Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2019 roku

Mateusz Brząkowski

W roku 2016 weszły w życie dwie duże nowelizacje kodeksu pracy. Pierwsza z nich dotyczy nowych zasad zawierania i wypowiadania umów terminowych o pracę. Druga duża nowelizacja wprowadza zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, w tym m.in.: - likwidację dodatkowego urlopu macierzy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Żanetta Gawarkiewicz

Problematyka ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej jest tematyką trudną i złożoną, w szczególności chodzi o ustalanie i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zasady nakładania obowiązku ponoszenia odpłatności na mieszk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Pomoc społeczna