Prawo upadłościowe Komentarz 2020


Prawo upadłościowe Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz stan prawny 1 marca 2020 roku

Janda Paweł

W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, w jaki sposób i dłużnika. W czę

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2020

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Gurgul Beck

Gurgul Stanisław

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz z Aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Regulacje Covid-19). W komentarzu omówione zostały szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: ogólnych przepisów o post

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do ustawy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (art. 14–24 tarczy antykryzysowej 4.0.)

Rafał Adamus

Kompleksowe omówienie procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców w obliczu epidemii COVID-19 (art. 14–24 tarczy antykryzysowej 4.0.).Publikacja zawiera szczegółowe omówienie rządowego projektu ustawy z 22.5.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Stan prawny 7 maja 2020 roku

Robert Kosmal

Komentarz zawiera kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego. Autorzy komentarza – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych w charakterze nadzorcy, zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, pełnomocnika w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman

Piotr Zimmerman

W komentarzu do prawa upadłościowego i naprawczego omówiono najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), które wchodzą w życie 24.3.2020 r. oraz 1.12.2020 roku. Komentarz do ustawy z 28

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Adamus Rafał

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 15.5.2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłuż

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Rafał Adamus

Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;- zasadą d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2020

Prawo upadłościowe Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz

Aleksander Jerzy Witosz

Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Autorzy - specjaliści z różnych dziedzi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2020

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Halina Buk

Komentarz jest skierowany do doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do dłużników i wierzycieli. W komentarzu szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób prak

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Patryk Filipiak

Komentarz dla prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz dla pracowników administracji (urzędów skarbowych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin). Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, ekonomii, zarządzania i admi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo restrukturyzacyjne