Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody Wzory z komentarzem
Bestseller

Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody Wzory z komentarzem

129 zł 116.59 zł

Anna Barczak


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588997
Rok wydania: 2019

Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody

Dzięki tej książce gminy z łatwością sporządzą najważniejsze uchwały w zakresie ochrony środowiska. Książka stanowi wsparcie dla gmin. Jego głównym zadaniem jest podniesienie świadomości legislacyjnej rad gmin w tej kwestii. Formuła poradnika ułatwia tworzenie prawidłowych aktów, będących zarówno aktami prawa miejscowego, jak również aktami kierownictwa wewnętrznego. Ponadto komentarze do wzorów uchwał z poszczególnych sektorów uwypuklają najczęściej popełniane błędy, co pozwala na unikanie ich popełniania w przyszłości. W książce Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody znajdują się następujące wzory dokumentów:
- wzór uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska,
- wzór uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,
- wzór regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
- wzór uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wzór uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobów jej składania,
- wzór uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wzór uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości,
- wzór uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik,
- wzór uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia dotyczącego opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- wzór uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia dotyczącego ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
- wzór uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- wzór uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
- wzór uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody/stanowiska dokumentacyjnego/użytku ekologicznego/zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
- wzór uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody/stanowiska dokumentacyjnego/użytku ekologicznego/zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
- wzór uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
- wzór uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wzór uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wzór uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury.