Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

199 zł 180.19 zł

Rafał Sura


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325599010
Rok wydania: 2017

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.).

Znowelizowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy:

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15.5.2014 r. ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1093/2010 i (UE) Nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 190 ze zm.),
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z 16.4.2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 149 ze zm.).
Niniejsza ustawa wprowadziła szereg istotnych zmian w zakresie funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów. Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone niniejszą ustawą to:

wykazanie szczególnych sytuacji, w których limit gwarancji będzie wyższy (np. nabycie spadku),
umożliwienie przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (po wyczerpaniu możliwości uzdrowienia banku),
skrócenie terminu wypłaty środków gwarantowanych – z 20 do 7 dni,
zastąpienie opłaty ostrożnościowej pobieranej przez banki składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków,
możliwość wnoszenia składki ryczałtowej.
W komentarzu omówiono m.in. następujące zagadnienia:

system gwarantowania depozytów,
przymusową restrukturyzację,
restrukturyzację kas,
gospodarkę finansową Funduszu,
obowiązki informacyjne, wymianę i ochronę informacji,
przepisy karne.
Celem komentarza jest udzielenie odpowiedzi na wszelkie wątpliwości, które mogą pojawić się podczas stosowania niniejszych przepisów.

Autorzy wykorzystują w niej swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Komentarz skierowany jest zarówno dla profesjonalistów – radów prawnych, adwokatów, sędziów, jak również do osób spoza zawodu – umożliwi im on zrozumienie tego postępowania oraz ułatwi poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Niniejsza publikacja ułatwi pracę pracownikom banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.