Prawo o cudzoziemcach Komentarz Beck uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 roku
Bestseller

Prawo o cudzoziemcach Komentarz Beck uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 roku

349 zł 304,49 zł

Jacek Chlebny


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381980647
Rok wydania: 2019

Ustawa o cudzoziemcach Komentarz

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie trzech ustaw:

ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.),
ustawy z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1666),
ustawy z 14.7.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 293).
Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107), dotyczące udostępniania danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

Ponadto w komentarzu zostały uwzględnione zmiany, które wejdą w życie w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 622), które dotyczą m.in.:

warunków udzielenia zezwolenia na pobyt stały i czasowy, związanych z wystąpieniem z Unii Europejskiej Zjednoczonego Królestwa;
udzielenia zezwolenia na pobyt w celu połączenia się z rodziną;
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
cofnięcia zezwolenia na pobyt stały;
zwolnienia od pobierania opłaty wydania karty pobytu cudzoziemcowi;
zmiany treści karty pobytu z adnotacją „Brexit".
Komentarz wyczerpująco omawia podstawowe kwestie dotyczące prawa cudzoziemców, takie jak:

zagadnienie wjazdu na terytorium RP,
prawo pobytu,
prawo stałego pobytu,
wydalenie z terytorium RP,
rejestry w sprawach obywateli UE i członków rodzin niebędących obywatelami UE,
powołanie i kompetencje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
zasady przekraczania granic,
pobyt cudzoziemców na terytorium RP w celu korzystania z mobilności,
przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
instytucje „zaproszenia".
Ponadto pozycja omawia istotne kwestie z punktu widzenia praktycznego:

wydawanie, przedłużanie, cofanie i unieważnianie wiz,
wydanie, odmowa i przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy,
decyzję o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
dokumenty wydawane cudzoziemcom,
kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zobowiązanie cudzoziemca do powrotu,
zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany,
tranzyt cudzoziemca drogą powietrzną,
wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego UE,
przekazanie do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013 cudzoziemca, który nie ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
postępowanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców,
pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców,
rejestry w sprawach cudzoziemców i ewidencja zaproszeń,
wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany,
krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców,
odpowiedzialność przewoźnika,
przepisy karne.
Publikacja zawiera omówienie różnego typu zezwoleń, w tym m.in.:

zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
zezwolenie na pobyt czasowy
w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym,
w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP,
w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
w celu kształcenia się na studiach,
w celu prowadzenia badań naukowych;
zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP oraz członków rodzin cudzoziemców;
pobyt na terytorium RP cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi;
zezwolenie na pobyt czasowy
ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu,
ze względu na pracę sezonową,
ze względu na inne okoliczności;
zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Komentarz zawiera najnowsze orzecznictwo oraz dotychczasowy dorobek doktryny, co zapewnia Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny. Do najważniejszych zmian należy m.in.:

ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z 24.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107), której celem jest stworzenie lepszych ram prawnych pozwalających na świadome zarządzanie migracjami w Polsce oraz w zakresie przyjmowania cudzoziemców, uwzględniając konieczność wprowadzenia szczególnych uregulowań prawnych między innymi dla cudzoziemców podejmujących w Polsce studia, dla absolwentów polskich uczelni oraz dla osób podejmujących w Polsce pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki oraz usprawnienie istniejących procedur migracyjnych w oparciu o doświadczenia w stosowaniu obowiązujących przepisów prawa. Zmienia ona zasadnicze kwestie, takie jak m.in. odejście od wymogu posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu przez absolwenta polskiej uczelni w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wprowadzenie ułatwień w udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt stały dla pracowników wykonujących pracę w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki oraz wprowadzenie możliwości samodzielnego ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną przez członka rodziny przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawa z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1543), która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców;
ustawa z 22.3.2019 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771), która m.in. dodaje do katalogu osób uprawnionych do udostępniania danych przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców – komorników sądowych;
ustawa z 22.2.2019 r. o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 577), który ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801/WE. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przyjęcia rozwiązań prawnych dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, szkoleń oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego oraz podjęcie pracy jako au pair.
Publikacja skierowana jest w szczególności do