Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz
Bestseller

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

189 zł 159,81 zł

Piotr Czublun


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325599669
Rok wydania: 2018

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa ma obowiązywać od 23.2.2018 r., a 3.1.2018 r. powinny wejść w życie regulacje odnoszące się do konfliktu interesów w ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych. Nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 22.6.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2077 ze zm.). Ustawy wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (tzw. dyrektywa IDD), która zaostrza wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń. Nowa ustawa, m.in.:

reguluje kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia,
zobowiązuje agentów ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania klientów o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji oraz wskaźnika kosztów prowizji związanych z proponowaną umową ubezpieczenia,
określa zasady ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody przez agentów ubezpieczeniowych i brokerów,
ustala nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych,
zobowiązuje Komisję Nadzoru Finansowego do nadzorowania wykonywania działalności w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji,
zobowiązuje rzecznika finansowego do rozpatrywania reklamacji i skarg na działalność pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
zobowiązuje pracowników zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych do odbywania 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie,
ustanawia sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.
Nowa ustawa ma na celu poprawienie obowiązujących regulacji. Przede wszystkim zawiera on wiele rozwiązań sprzyjającym konsumentom. Celem komentarza jest również przedstawienie sposobów stosowania przepisów ustawy z uwzględnieniem prawodawstwa i orzecznictwa krajowego oraz europejskiego.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz zawiera omówienie następujących zagadnień:

przepisy ogólne,
agent ubezpieczeniowy oraz osoby wykonujące czynności agencyjne w zakładzie ubezpieczeń,
broker ubezpieczeniowy,
prawo przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług w zakresie wykonywania działalności agencyjnej i działalności brokerskiej,
rejestr pośredników ubezpieczeniowych i pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń i dystrybucją reasekuracji,
przepisy karne,
zmiany w przepisach obowiązujących.
Ponadto Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz zawiera wzory dokumentów oraz wyciągi z innych przepisów prawa, regulujących zagadnienia objęte komentowanymi przepisami.

Dzieło skierowane jest przede wszystkim do praktyków – adwokatów, radców prawnych, ekonomistów, księgowych, prokuratorów oraz sędziów. Będzie ono przydatne w codziennej pracy agentów i pośredników ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeniowych, urzędników oraz pracowników banków.