Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz Beck

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz Beck

Katarzyna Kokocińska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381980562
Rok wydania: 2020

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz Beck

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie ustawy z 11.1.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 908 ze zm.), która reguluje kwestie dotyczące infrastruktury szczególnych rodzajów transportu, opartych na wykorzystaniu energii elektrycznej i gazu ziemnego. W publikacji zostały omówione następujące zagadnienia:
nomenklatura dotycząca elektromobilności i paliw alternatywnych;
zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury tego rodzaju transportu;
procedura ogólnodostępnej stacji ładowania;
zadania i obowiązki operatorów stacji oraz dostawców usług ładowania, a także umowy, których zawarcie jest niezbędne dla eksploatacji stacji i świadczenia usług ładowania;
krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.
Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w komentowanej regulacji, wynikające m.in. z:

ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568); zmiany dotyczą terminów konsultacji publicznych projektów planów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz uzgodnień z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznymi; weszła w życie 31.3.2020 r.;
ustawy z 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284); zmiany mają charakter terminologiczny, wynikający z utworzenia nowego działu administracji rządowej – ministerstwa klimatu; weszła w życie 29.2.2020 r.;
ustawy z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495); która zmienia przepis dotyczący delegacji ustawowej w zakresie ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej; weszła w życie 1.1.2020 r.;
ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1527); zmiany dotyczą terminów obowiązywania odpowiedniego udziału procentowego pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, terminu wygasania umów na wykonanie zadania publicznego oraz zmiany redakcyjnej przepisów dotyczących oznakowania paliw alternatywnych; weszła w życie 1.1.2020 r., 29.8.2019 r.;
ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1716), która modyfikuje zakres definicji punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego, wprowadza dodatkowe środków nadzoru nad punktami ładowania i punktami bunkrowania statków; weszła w życie 17.9.2019 r.
Komentarz adresowany jest głównie do przedsiębiorców transportowych i obsługujących ich prawników, jednostek samorządu terytorialnego wprowadzających transport hybrydowy, doradców podatkowych, urzędników i przedstawicieli spółek miejskich, a także dla posiadaczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną w publikacji tematyką.