Ustawa o finansach publicznych Komentarz 2019
Bestseller

Ustawa o finansach publicznych Komentarz 2019

269 zł 202.45 zł

Duże Komentarze


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248938
Rok wydania: 2018

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad sektorem finansów publicznych. Pozwoliło to nie tylko dokonać analiz oraz ocen regulacji prawnych zawartych w obecnej ustawie, lecz również w niezbędnym zakresie nawiązano do postanowień dwóch poprzednio obowiązujących ustaw o finansach publicznych. W komentarzu do ustawy o finansach znajdziesz omówienie wielowątkowej problematyki obejmującej:
- organizację,
- zasady funkcjonowania oraz
- podstawy gospodarki finansowej
- sektora finansów publicznych jako określonej całości, a także zaliczanych do niego jednostek organizacyjnych.
Zamiarem zespołu autorów było ukazanie szerokiego obszaru regulacji prawnych, które wprost lub tylko pośrednio odnoszą się do sektora finansów publicznych. W komentarzu wykorzystano:
- dorobek doktryny prawa finansowego i finansów publicznych,
- dostępne orzecznictwo sądów oraz wskazano zakres wpływu standardów prawa unijnego na kształt i ewolucję różnych instytucji krajowego prawa finansów publicznych.

Opierając się na najważniejszych nowelizacjach dokonanych w obowiązującej ustawie, autorzy podjęli próbę przedstawienia genezy oraz głównych kierunków ewolucji różnych instytucji prawnych, instrumentów i narzędzi znajdujących zastosowanie w ustrojowych i funkcjonalnych rozwiązaniach sektora finansów publicznych. Ustawa o finansach publicznych Komentarz zawiera również odniesienia do uregulowań wielu odrębnych ustaw, w tym regulujących m.in. zasady:
- prowadzenia gospodarki finansowej w określonych kategoriach jednostek sektora finansów publicznych,
- prowadzenia gospodarki komunalnej,
- udzielania zamówień publicznych,
- odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- prowadzenia polityki rozwoju.

Ustawa o finansach publicznych Komentarz znajdziesz ponadto w nim omówienie zasadniczych kwestii związanych z organizacją i funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, do których należy zaliczyć:
- zakres i zasady działania jednostek sektora finansów publicznych,
- zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem,
- zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne,
- zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym,
- zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych,
- zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych,
- zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.